Eenvoudige en veilige forex trading strategie te adviseren ...

Tweede-Kamerverkiezingen 2021 | Deel 2 | Geopolitiek

Introductie Bestuur & Staat Geopolitiek Ruimtelijke Ordening Justitie & Rechtsstaat Maatschappij/Cultuur Binnenlandse Zaken Economische Zaken Werk & Sociale Zaken Onderwijs & Ethiek Kunst & Cultuur Zorg & Sport Buitenlandse Zaken Financiën Miljoenennota redditors Politieke Partijen...
Hier is de introductie te zien van deze reeks. Lees deze vooral eerst door als je mee wilt doen.
Deze draad zal ik iets korter houden dan de vorige.

Geopolitiek

Deze draad is bedoeld voor het staatsbestel van Nederland. De tags die ik heb toegevoegd in de introductie, waren:
NAVO, Defensie, MIVD/AIVD, Grootmachten (inclusief de positie van de EU) 
Dit stuk is ingedeeld in vier delen.
Ik wil nog als 'disclaimer' toevoegen dat ik in geen enkel opzicht geschoold ben voor deze draden. Ik doe dit naar eigen weten. De tekst kan fouten en onwaarheden bevatten. Correcties worden toegevoegd, daar waar ik er tijd voor heb.

Een beknopte geschiedenis

Zoals zoveel begint de geschiedenis van de Nederlandse defensie met het oprichten van het koninkrijk in 1815. De geschiedenis van het oorlogsvoeren door Nederland gaat echter wel wat verder. Denk hierbij aan namen als Michiel de Ruyter en Maarten Tromp. Deze individuen worden nog steeds veel gebruikt als naamgever voor ons huidig materieel. Deze periode heeft alleen niet veel betrekking op de huidige situatie. Dus laten we het hierbij.
Na de napoleontische oorlogen ontstond het huidige koninkrijk met als doel een grote bufferstaat aan de grens van Frankrijk te creëeren. Frankrijk was namelijk tot deze tijd het machtigste land op het continent. De jaren hierna was vooral het (interne) conflict met (het latere) België een aandachtspunt voor het Nederlandse leger. Tegelijkertijd was de handel met de koloniën belangrijk om te verdedigen, vooral nu de VOC niet meer bestond. Nederland zal door haar geringe grootte vooral gericht zijn op het verdedigen tegen landaanvallen, terwijl het een relatief grote marine zal hebben.
Natuurlijk is een deel van de Nederlandse verdediging iets wat in de Tweede Wereldoorlog verouderd zal raken: de waterlinies. En we hebben er nogal wat. Daarnaast gebruikten we ook de grote rivieren als een verdedigingslijn.
In de twee wereldoorlogen heeft Nederland geprobeerd neutraliteit te bewaren. Dit lukte in de Eerste, maar niet in de Tweede. Na de Tweede Wereldoorlog worden de krijgsmachten als eerste ingezet in de onafhankelijkheidstrijd van Indonesië. Nederland werd in dezelfde tijd lid van de NAVO en de VN. Na de strijd in Indonesië zou daarom de Marine bijna opgeheven zijn. In de tweede helft van de twintigste eeuw en in de eenentwintigste eeuw worden de strijdkrachten niet vaak ingezet. Ze staan vooral als onderdeel van een internationale coalitie bij in VN-missies en de Golfoorlogen.
Zoals in veel landen, kwam ook in Nederland na/tijdens WOII de inlichtingendienst op. Tegenwoordig heeft Nederland allerlei internationale samenwerkingsverbanden hierin zoals Interpol en Europol, maar zijn de twee Nederlandse inlichtingendiensten de AIVD (Civiel) en MIVD (Militair). De Nederlandse inlichtingendiensten hebben een prima reputatie. Recentelijke successen die bekend zijn bij het Nederlandse publiek, zijn de acties tegen Cozy Bear, de Russisiche hackgroep, en de infiltratie in het nucleaire programma van Iran. De AIVD houdt zich niet alleen bezig met dit soort internationale acties. Ook binnenlands worden mensen in de gaten gehouden. Wij misschien nu ook.
Verder heeft Nederland een gerespecteerde onderzeebootvloot, de Walrusklasse. Dit uit zich misschien nog wel het meest in het (bekende) verhaal waarin een Nederlandse onderzeeboot een aantal schepen tot zinken wist te brengen in een oefenmissie in 1999, waaronder onopgemerkt het tot zinken brengen van een Amerikaans vliegdekschip.
Tegenwoordig wordt er, na decennia van bezuinigingen, weer geïnvesteerd in het leger. Het streven hierbij is vooral de NAVO-norm van 2% van het bbp eraan uit te geven.

Defensie van Nederland

Nederland heeft in de afgelopen decennia weinig te vrezen gehad. Onder de paraplu van het Amerikaanse leger heeft (West-)Europa zich terug kunnen trekken van het internationale toneel en zelfs in de eigen wateren en landen is het relatief veilig en stabiel.
Door de samenwerking in de NAVO en de EU heeft Nederland over het water en over land geen directe vijanden meer. Op het wereldtoneel, echter, zijn er enkele landen die met hun militaire optredens een belangrijke invloed (kunnen) hebben op Nederlandse oorlogsvoering. Deze landen zijn voornamelijk het buurland van de EU, Rusland, de bondgenoot in de NAVO, Turkije, en de uitdager van de Verenigde Staten, China. Voor Rusland en Turkije zijn er in de regio directe voorbeelden te zien. Rusland heeft o.a. met haar bemoeienis in Oekraïne geleid tot het neerschieten van vlucht MH17. Turkije, aan de rand van de conflictgebieden in het Midden-Oosten, kan niet aangevallen worden zonder de rest van de NAVO erbij te betrekken. Dit terwijl zij zelf toch actief is in oorlogsgebieden, zoals Syrië en recentelijk Armenië/Azerbeidzjan.
Er zijn echter meer gebieden voor oorlogsvoering en strijd bijgekomen. Zoals al bekend zijn inlichtingendiensten actief op het wereldtoneel, maar ook op het internet zijn aanvallen te vinden vanuit landen op Nederlandse overheden, instellingen en bedrijven. Hoofdrolspelers wereldwijd in zulke aanvallen zijn de VS, China, Rusland en Brazilië. Voor Nederland lijken vooral China, Rusland en Iran aanvallen te plegen. Daarnaast heeft de Verenigde Staten recentelijk hun US Space Force opgericht. Hiermee is de ruimte ook een potentieel oorlogsgebied geworden.
In de Europese Unie is er een tendens om steeds meer samen te werken met de verschillende landen. Zo hebben Duitsland en Nederland al gemeenschappelijke tankdivisies en hebben Duitsland en Frankrijk ook plannen om de legers meer samen te laten werken. Een Europees leger is ook een wens van streng pro-Europeanen. Die lijkt alleen (nu nog) niet mogelijk.
Hiermee zal Nederland naar alle waarschijnlijkheid nog jarenlang veilig zijn. Nederland valt duidelijk onder de invloedssfeer van de VS en anders nog wel de EU. Hiermee zal het moeilijk tot speelbal worden in de internationale geopolitiek zoals het wel is geweest in voorgaande oorlogen.

Overige instellingen en organisaties

Mijn kennis over alle verbanden, organisaties en instellingen in en buiten Nederland is beperkt. Als ik nog een essentiele ben vergeten, laat me maar weten.

Nog even dit

Ik ben vast wat dingen vergeten. Als je geen zin hebt om de reacties hieronder te vullen met lappen tekst, kan je een persoonlijk berichtje sturen.
submitted by JoHeWe to Politiek [link] [comments]

The case for: de Libertaire Partij.

Dag allen,
met deze post wil ik jullie introduceren tot de Libertaire Partij. In deze post zal ik in gaan op de vraag die doorgaans wordt gesteld over de Libertarische Partij.
Om te beginnen, in de afgelopen jaren is de Libertarische Partij veranderd in de Libertaire Partij en is de partij een klassiek liberale koers gaan varen.
Waar gelooft de Libertaire Partij in?
De Libertaire Partij wil regeren vanuit de kernwaarden: vertrouwen en ambitie. De laatste jaren neemt het populisme van links en rechts alsmaar toe. De waan van de dag regeert en emotie voert de boventoon. De Libertaire Partij wil terug naar een feitenpolitiek, gebaseerd op harde cijfers en een door de geschiedenis bewezen filosofie. De Libertaire Partij wil zich in het denken uitsluitend door de rede, wetenschap en logica late leiden en niet door autoriteitsgeloof of traditie. De Libertaire Partij keert tegen elke vorm van dogmatiek.
Zij gaan uit van vertrouwen. Vertrouwen dat de meeste mensen prima voor zichzelf kunnen zorgen als ze daar de ruimte voor krijgen. Vertrouwen dat mensen bereid zijn elkaar te helpen en elkaars grenzen te respecteren en dat de overheid alleen waar nodig moet optreden als scheidsrechter in plaats van als vadertje staat. Vertrouwen in de ongekende krachten van de mensen om ons heen.
Om een kort overzicht te geven van de partij haar standpunten, hier een aantal bullet points:
Economie:
Onderwijs:
Energie:
Defensie:
Democratische vernieuwing:
Het zijn maar een paar elementen van het programma van de Libertaire Partij.
Voor eventuele vragen probeer ik ze te beantwoorden.

Voor meer informatie;
Reddit: https://www.reddit.com/Libertaire_Partij/ (pas net aangemaakt)
Twitter: https://twitter.com/LPNL
Facebook: https://www.facebook.com/StemLP/
Algemeen: https://stemlp.nl/standpunten/
submitted by Fil0s00f to Politiek [link] [comments]

KB0028: Besluit ter wijziging van het Vuurwerkbesluit en de regeling aanwijzing consumenten- en theatervuurwerk teneinde het verplichten van veiligheidsbrillen, aansteeklont en instructies bij de verkoop van vuurwerk alsmede het inperken van de verkoop van vuurwerk

Besluit ter wijziging van het Vuurwerkbesluit en de regeling aanwijzing consumenten- en theatervuurwerk teneinde het verplichten van veiligheidsbrillen, aansteeklont en instructies bij de verkoop van vuurwerk alsmede het inperken van de verkoop van vuurwerk

Wij Dekoul, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op voordracht van Onze Minister van Algemene Zaken, in overeenstemming met Onze Ministers van Justitie en Veiligheid en Klimaat, Natuur en Infrastructuur d.d. 30 augustus 2020;
Gelet op artikel 9.2.2.1, eerste en tweede lid, aanhef en onder d en h, van de Wet milieubeheer;
Gelet op richtlijn nr. 2007/23/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 mei 2007 betreffende het in de handel brengen van pyrotechnische artikelen (PbEU L 154), artikel 9.2.2.1, derde lid, van de Wet milieubeheer, artikel 1.1.1 en artikel 2.1.1 van het Vuurwerkbesluit;
Gelet op artikel 3B.7 van het Vuurwerkbesluit;
Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

Het Vuurwerkbesluit wordt als volgt gewijzigd:
A
In artikel 1.1.1 wordt <> vervangen door:
Consumentenvuurwerk: vuurwerk dat is ingedeeld in de categorie F1 of F2 en dat bij of krachtens dit besluit is aangewezen als vuurwerk dat ter beschikking mag worden gesteld voor particulier gebruik;
B
In artikel 1.1.1 wordt <> vervangen door:
professioneel vuurwerk: vuurwerk dat is ingedeeld in categorie F3 of F4 alsmede vuurwerk dat is ingedeeld in categorie F2 en dat niet bij of krachtens dit besluit is aangewezen als vuurwerk dat ter beschikking mag worden gesteld voor particulier gebruik;
C
In artikel 2.1.3, eerste lid, onder f vervalt << en, voor zover het vuurwerk betreft dat is ingedeeld in categorie F3, het productiejaar van het vuurwerk, het registratienummer en het product-, partij- of serienummer van het product>>.
D
In artikel 2.1.3, tweede lid vervalt <<; voor zover het betreft categorie F3: «uitsluitend buitenshuis te gebruiken» en de minimale veiligheidsafstand(en)>>.
E
Artikel 2.3.5 komt te luiden:
Het is verboden consumentenvuurwerk te verkopen of anderszins ter beschikking te stellen aan particulieren jonger dan:
Voor zover het betreft de categorie F1: 12 jaar;
Voor zover het betreft de categorie F2: 18 jaar.
F
Na artikel 2.3.5 wordt een artikel ingevoegd, luidende:
Artikel 2.3.5a
Het is verboden consumentenvuurwerk te verkopen of anderszins ter beschikking te stellen aan een particulier zonder een veiligheidsbril en een aansteeklont te verstrekken en instructies te geven over het veilig tot ontbranding brengen van dit vuurwerk.
G
In artikel 2.3.7 wordt na «2.3.3» ingevoegd «, 2.3.5a».

Artikel II

De regeling aanwijzing consumenten- en theatervuurwerk wordt als volgt gewijzigd:
A
In de Bijlage I. Consumentenvuurwerk, niet zijnde fop- en schertsvuurwerk komen te vervallen de rijen waarin in de kolom <> bevindt:
a. <>;
b. <>;
c. <>;
d. <>.
B
Artikel 2, leden 6, 7 en 8 komen te vervallen onder vernummering van lid 9 tot lid 6.

Artikel III

Dit besluit treedt in werking op 1 december 2020.
Onze Minister van Klimaat, Natuur en Infrastructuur is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.
Enschede, 30 augustus 2020
Dekoul
De minister-president,
House_of_Farts
De minister van Justitie en Veiligheid,
Rik079
De minister van Klimaat, Natuur en Infrastructuur,
Keijeman

Nota van Toelichting

De Tweede Kamer heeft M0192 aangenomen, die ons oproept het Vuurwerkbesluit aan te passen om de vrijheid omtrent het afsteken van vuurwerk in te perken. Middels deze motie worden een aantal typen vuurwerk, die eerder onder categorie F2 vielen, nu onder F3 geplaatst en wordt F3 niet langer aangemerkt als consumentenvuurwerk. Tevens wordt de minimale leeftijd voor vuurwerk onder categorie F2 verhoogd naar 18 jaar. Daarnaast wordt de verstrekking van een aansteeklont, veiligheidsbril en instructie verplicht gesteld.
Via deze link is de Bijlage I behorende bij de regeling aanwijzing consumenten- en theatervuurwerk (ract) te vinden, waarbij de door dit besluit verwijderde onderdelen zijn doorgestreept.

Ingediend door House_of_Farts namens de regering

Deze lezing loopt tot en met zondag, 6 september

submitted by GERDI-RMTK to RMTK [link] [comments]

DB0016: Debat naar aanleiding verhandeling privégegevens kentekenregister

Debat naar aanleiding verhandeling privégegevens kentekenregister

Er lijkt een groot privacyprobleem[1] te zijn rondom de privégegevens in het kentekenregister, een probleem die zelfs tot nu toe één leven heeft gekost en menig ander burger veel ellende heeft veroorzaakt.
De RDW heeft als taak om zulke gegevens veilig over te dragen aan de instanties die deze gegevens mogen opvragen, misbruik van deze gegevens door schimmige personen of groepen kunnen door de huidige wetgeving[2] niet altijd gecontroleerd worden noch lijkt er een jaarlijkse audit door een externe deskundige voldoende te zijn.
Ik vraag daarom aan de Minister van Klimaat en Natuur:
Ook vraag ik aan de Minister van Veiligheid en Justitie:
Namens Alfus (Lijst Alfus)
Bron:
[1] - https://www.rtlnieuws.nl/tech/artikel/4789901/handel-rdw-kentekenregister-namen-woonadressen-nederlanders-lek
[2] - https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2008-1222.html

Debat ingediend door Alfus (Lijst Alfus)

De eerste lezing loopt tot 29-07-2019

submitted by HiddeVdV96 to RMTK [link] [comments]

Antwoord op vragen van het lid Kuzu over het bericht dat het leger van Myanmar opnieuw mensenrechten schendt

  Hierbij bieden wij de antwoorden aan op de schriftelijke vragen gesteld door het lid Kuzu (DENK) over het bericht dat het leger van Myanmar opnieuw mensenrechten schendt. Deze vragen werden ingezonden op 3 juni 2019 met kenmerk 2019Z10946.   De Minister van Buitenlandse Zaken,   De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,   Stef Blok   Sigrid A.M. Kaag   Antwoorden van de Minister van Buitenlandse Zaken en de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking op vragen van het lid Kuzu (DENK) over het bericht dat het leger van Myanmar opnieuw mensenrechten schendt   Vraag 1   Heeft u kennisgenomen van het bericht ‘Amnesty: leger Myanmar schendt mensenrechten opnieuw’?   Antwoord   Ja, het kabinet is eveneens bekend met het rapport van Amnesty International “No one can protect us” – War crimes and abuses in Myanmar’s Rakhine State’ van 29 mei jl.   Vraag 2 Baart de berichtgeving u zorgen? Zo ja, bent u voornemens om naar aanleiding van deze zorgwekkende berichten actie te ondernemen? Zo ja, welke maatregelen gaat u nemen? Zo nee, waarom niet?   Vraag 3 Deelt u de stelling van mensenrechtenorganisatie Amnesty International dat het leger van Myanmar zich schuldig heeft gemaakt aan zeven nieuwe onwettige aanvallen, waarbij 14 burgers omkwamen en zeker 29 gewonden vielen? Zo ja, wat gaat u doen om de VN Veiligheidsraad tot meer actie te bewegen? Zo nee, waarom niet?   Antwoord   De bevindingen in het Amnesty International rapport onderstrepen dat het Myanmarese leger zich wederom schuldig maakt aan mensenrechtenschendingen in zijn operatie tegen etnische gewapende groepen, ditmaal als reactie op aanvallen begin 2019 van Arakan Army (AA), een etnisch Rakhine boeddhistische gewapende groep. Ten eerste toont het Amnesty-rapport aan dat het Myanmarese leger nog steeds geweld gebruikt, ook tegen de burgerbevolking. Ten tweede laat het zien dat het conflict en de operaties van het Myanmarese leger ertoe leiden dat het voorlopig niet veilig is voor de Rohingya-vluchtelingen in Bangladesh om terug te keren naar Rakhine State.   Het kabinet veroordeelt het disproportionele geweld van het Myanmarese leger en het kabinet maakt zich zorgen over deze ontwikkelingen. Nederland gebruikt iedere relevante mogelijkheid om de situatie in Myanmar, en specifiek de misdrijven van het leger te agenderen en bespreken, zij het in internationale fora of in bilaterale gesprekken. Op de dag dat het Amnesty-rapport uitkwam, heeft de Nederlandse ambassadeur in Myanmar de autoriteiten ook op de bevindingen uit het Amnesty International rapport aangesproken. Minister Blok heeft op 17 juni in de RBZ nogmaals zorgen uitgesproken over de voortdurende mensenrechtenschendingen in Myanmar.   Conform de aanbevelingen van eerdere rapporten, zet Nederland zich blijvend in voor een doorverwijzing naar het Internationaal Strafhof (ICC) door de VN-Veiligheidsraad. Hier heeft Nederland op 23 april jl. nog toe opgeroepen tijdens het open debat over sexual violence in conflict.   Vraag 4 Wat vindt u ervan dat volgens het nieuwe rapport van Amnesty International, het leger van Myanmar in april vanuit een helikopter het vuur opende op arbeiders die bamboe aan het snijden waren?   Antwoord   In één woord: gruwelijk.   Vraag 5   Kunt u een analyse geven van de oorzaak van het toegenomen geweld en kunt u daarbij in het bijzonder ingaan op de ontbrekende internationale verontwaardiging over de massaschendingen? Zo nee, waarom niet?   Antwoord   Het huidige conflict met de AA is vergelijkbaar met de andere etnische conflicten in Myanmar. Het Myanmarese leger heeft Myanmar decennialang geregeerd met als doel het bouwen van een natiestaat op basis van Bamar (etnische meerderheid) dominantie en superioriteit. Daarbij werd disproportioneel geweld gebruikt om de etnische minderheden in de grensgebieden te onderdrukken. Het conflict met deze minderheden wordt gezien als een van de langstlopende burgeroorlogen in de wereld. Het Myanmarese leger hanteert in zijn operaties tegen alle etnische minderheden een strategie waarbij ook geweld tegen burgers wordt gebruikt, met als doel om steun en bevoorrading van etnische gewapende groepen af te snijden.   De huidige escalatie van geweld in de staat Rakhine is veroorzaakt door een aanval van de AA op politieposten op 4 januari 2019. De AA strijdt tegen de overheersing van de Bamar meerderheid van de bevolking en voor meer zelfbeschikking in Rakhine State. Het Myanmarese leger heeft op de aanval van de AA gereageerd met fors geweld, waarbij ook burgerslachtoffers zijn gevallen.   Het rapport van Amnesty International is het eerste internationale rapport dat dit recente geweld in Rakhine tussen het leger en de AA documenteert. Nederland veroordeelt in Europees verband het gebruik van geweld door zowel de AA als door het Myanmarese leger. Sinds augustus 2017 is er tevens veel aandacht en verontwaardiging van de internationale gemeenschap voor het geweld tegen de Rohingya.   Het kabinet is van mening dat beëindiging van de interne etnische conflicten via het lopende vredesproces, en verdere democratische transitie, de sleutel vormen voor structurele verbetering van de mensenrechtensituatie in Myanmar. Nederland zet zich daar voor in door middel van het tweesporenbeleid ten aanzien van Myanmar. Enerzijds is dit een inzet op het gebied van accountability en bevordering van mensenrechten in Myanmar, anderzijds steun voor de democratische transitie en bevordering van duurzame economische groei en ontwikkeling.   Vraag 6   Doet de VN Veiligheidsraad naar uw mening genoeg om de positie van de Rohingya te verbeteren? Zo ja, hoe? Zo nee, hoe gaat u duidelijk maken dat er serieuze stappen gezet moeten worden?   Antwoord   Deze nieuwe geweldsgolf staat los van het geweld dat eerder tegen de Rohingya is gebruikt. Het oplaaiende geweld heeft wel tot gevolg dat de omstandigheden voor terugkeer van Rohingya-vluchtelingen nog moeilijker zijn geworden.   Zoals bekend zet het kabinet zich in internationaal verband in om terugkeer van de Rohingya mogelijk te maken. Daarnaast loopt Nederland internationaal voorop waar het de roep om verantwoording betreft, zowel door te pleiten voor een doorverwijzing van de situatie naar het ICC door de VN-Veiligheidsraad als bij het opzetten van een mechanisme om bewijsmateriaal zeker te stellen via het International Investigation Mechanism for Myanmar (IIMM). Daarbij onderstreept Nederland het belang van samenwerking van het bewijsverzamelingsmechanisme met het ICC. Tevens blijft het kabinet bij zowel permanente leden als nieuwe niet-permanente leden van de VN-Veiligheidsraad het belang benadrukken van agendering van deze crisis. Door interne verdeeldheid wordt actie door de VNVR echter tegengehouden, net zoals dat bij andere dossiers het geval is.   Vraag 7   Bent u bereid om zich ervoor in te zetten dat er een onafhankelijk internationaal onderzoek komt naar het doden en verwonden van burgers bij willekeurige aanvallen, executies zonder proces en marteling door het leger van Myanmar? Zo nee, waarom niet?   Antwoord   Mede door actieve inzet van Nederland, conform toezegging aan de Kamer, werd op 27 september 2018 een gezamenlijke EU-OIC-resolutie aangenomen in de VN-Mensenrechtenraad in Genève. Deze maakte het opzetten van een internationaal bewijsverzamelingsmechanisme mogelijk en verlengde en verbreedde het mandaat van de Independent International Fact-Finding mission on Myanmar. Het betreft hier een uniek voorbeeld van goede samenwerking van EU en de landen van de Organisatie voor Islamitische Samenwerking (OIC). De VN heeft voor het bewijsverzamelingsmechanisme de middelen beschikbaar gesteld en is begonnen met het werven van personeel. Het hoofd van het mechanisme is inmiddels aangesteld.   Vraag 8   Hoe beoordeelt u de oproep door de mensenorganisatie Amnesty International, in het bijzonder de stappen met betrekking tot een wapenembargo tegen Myanmar in te stellen?   Antwoord   Het kabinet deelt de mening van Amnesty International dat een internationaal wapenembargo kan bijdragen aan vermindering van het geweld. Nederland blijft zich daarom hiervoor inzetten conform motie Kuzu (5 oktober 2017), ondanks dat dit tot nu toe onhaalbaar is gebleken. Hierbij dient overigens opgemerkt te worden dat er op EU-niveau wel sinds 26 april 2018 een verscherpt wapenembargo tegen Myanmar van kracht is.   Vraag 9   Hoe beoordeelt u de oproep door de mensenorganisatie Amnesty International om de plegers van de misdaden te vervolgen door het Internationaal Strafhof in Den Haag?   Antwoord   Zie antwoord op vraag 6.   Vraag 10   Bent u bereid alle mogelijke drukmiddelen aan te wenden om te helpen voorkomen dat het leger van Myanmar zich opnieuw schuldig maakt aan oorlogsmisdaden en andere mensenrechtenschendingen? Hoe beoordeelt u hierbij de positie van de VN Veiligheidsraad?   Antwoord   De strijd tegen straffeloosheid is een beleidsprioriteit voor Nederland, niet alleen om verantwoording te waarborgen maar juist ook ter voorkoming van misdrijven. Zie verder antwoord op vraag 2, 3, 6 en 7.   Vraag 11   Bent u bereid, gezien de laatste ontwikkelingen, het initiatief te nemen om de voltallige legerleiding op de EU-sanctielijst te plaatsen?   Antwoord   Het sanctieregime dat mede op initiatief van Nederland tot stand kwam, bestaande uit o.a. het EU-wapenembargo en de persoonsgerichte sancties tegen Myanmarese militairen, is in april van dit jaar nog verlengd. Tot nu toe is ervoor gekozen om de top van het Myanmarese leger niet op de sanctielijst te plaatsten om de mogelijkheid van een dialoog open te houden. Het plaatsen van personen op de sanctielijsten van de EU vereist unanimiteit in de Raad. Die unanimiteit is er niet. Minister Blok heeft op 17 juni in de RBZ nogmaals opgeroepen tot aanvullende sancties tegen de verantwoordelijken voor de mensenrechtenschendingen.   Vraag 12   Kunt u een lijst geven van alle organisaties in Myanmar waarmee de Nederlandse regering in het kader van ontwikkelingsbeleid mee samenwerkt en kunt u per organisatie aangeven of de rol en houding van deze organisaties met betrekking tot de Rohingya door de Nederlandse regering zijn onderzocht?   Antwoord   De Rijksoverheid publiceert iedere maand actuele gegevens over ontwikkelingssamenwerkingsactiviteiten, o.a. over uitvoerende organisaties in het ontvangende land. Deze gegevens zijn beschikbaar in de open data-opmaak van het International Aid Transparency Initiative (IATI).   Nederland werkt op verschillende terreinen samen met internationale en nationale organisaties in Myanmar, met als doel steun te geven aan de democratische transitie, aan bevordering voor respect van mensenrechten en aan duurzame economische groei en ontwikkeling. De regering beoordeelt aanvragen voor financiering niet alleen beleidsinhoudelijk, maar ook op basis van een risicoanalyse met betrekking tot de doelstellingen, structuur en bewezen prestaties van de betrokken organisatie(s). In deze afweging wordt ook gekeken naar de reputatie van de organisatie in het algemeen. Er wordt in de afweging niet specifiek getoetst wat de rol en houding van de organisatie is tot de Rohingya, tenzij het een project betreft dat wordt uitgevoerd in een gebied waar ook Rohingya wonen.   Vraag 13   Bent u voornemens het geweld van Myanmar te bespreken tijdens de Raad Buitenlandse Zaken? Zo ja, bent u bereid de Kamer, voor zover mogelijk, over de uitkomsten te informeren?   Antwoord   Ja. Zoals in het verslag van de Raad Buitenlandse Zaken van 17 juni jl. aan uw Kamer gemeld, heeft Minister Blok naar aanleiding van het rapport van Amnesty International de situatie in Myanmar daar opnieuw opgebracht, zorgen uitgesproken over de voortdurende mensenrechtenschendingen en opgeroepen tot aanvullende sancties tegen de verantwoordelijken voor de mensenrechtenschendingen.   Vraag 14   Wat heeft de Nederlandse regering sinds de vele schendingen die begaan zijn tegen de Rohingya- bevolking door het leger van Myanmar concreet gedaan om de situatie van de Rohingya te verbeteren? Kunt u hier een gespecificeerd overzicht van geven? Zo nee, waarom niet?   Antwoord   Sinds de aanvang van de nieuwe geweldsgolf tegen de Rohingya op 25 augustus 2017, en in de nasleep daarvan, roept Nederland steevast in bilaterale contacten, via de EU en via VN-mensenrechtenfora, Myanmar en de facto staatshoofd Aung San Suu Kyi op om:   Het gebruik van geweld door het leger van Myanmar een halt toe te roepen en te veroordelen;   Straffeloosheid van mensenrechtenschendingen en internationale misdrijven te bestrijden en accountability te waarborgen;   Direct de grondoorzaken van het conflict aan te pakken door de aanbevelingen van de Annan-Commissie te implementeren;   Toegang voor humanitaire hulp te verlenen aan o.a. de VN- Vluchtelingenorganisatie, specifiek ook in VN-Veiligheidsraad verband;   Het MoU met de VN-Vluchtelingenorganisatie en het VN-Ontwikkelingsprogramma uit te voeren t.b.v. veilige, vrijwillige, waardige en duurzame terugkeer vluchtelingen, specifiek ook in VN-Veiligheidsraad verband; en   Samen te werken met de VN Speciaal Rapporteur voor Mensenrechten in Myanmar en de VN Fact-Finding Mission.   Inzet   Nederland gebruikt iedere relevante mogelijkheid om de situatie in Myanmar, en specifiek de misdrijven van het leger te agenderen en bespreken, zij het in internationale fora of in bilaterale gesprekken.   De Minister van Buitenlandse Zaken heeft recentelijk de mensenrechtensituatie in Myanmar aan de orde gesteld in bilaterale overleggen met VN-mensenrechtencommissaris Michelle Bachelet, op 5 april jl. met Indonesische minister van Buitenlandse Zaken, Retno Marsudi, en tijdens de lunch van EU-ministers van Buitenlandse Zaken met hun Chinese collega, Wang Yi op 18 maart 2019.   Op de dag dat het Amnesty-rapport uitkwam heeft onze ambassadeur in Myanmar de autoriteiten hier ook op aangesproken.   Conform de motie Kuzu (5 oktober 2017) heeft Nederland tijdens het VN-Veiligheidsraad lidmaatschap blijvende inzet voor internationaal wapenembargo bepleit (echter niet haalbaar gebleken).   Conform de motie Ploumen (5 juli 2018) heeft Nederland de mogelijkheden voor een VN-missie in Myanmar onderzocht (echter niet haalbaar gebleken).   Mede dankzij aanhoudende internationale druk heeft Myanmar een nationale Independent Commission of Enquiry ingesteld. Het rapport van de Commission of Enquiry wordt in de komende maanden verwacht. Internationaal zijn er weinig verwachtingen van deze commissie, maar het betreft wel erkenning door Myanmar dat er een probleem bestaat dat geadresseerd moet worden.   Mede door Nederlands aandringen is in de ASEM slotverklaring in oktober 2018 een tekst aangenomen die inzet op accountability. Myanmar is een van de leden van ASEM.   Minister Kaag was op 7 en 8 november 2018 zelf in Myanmar waar zij de Myanmarese autoriteiten persoonlijk aansprak op de mensenrechtensituatie in het land, in het bijzonder de Rohingya crisis.   EU-inzet   De EU heeft op initiatief van o.a. Nederland, gesteund door enkele andere lidstaten, tweemaal sancties ingesteld tegen in totaal 14 militairen en leden van de grenspolitie. Meest recente toevoeging was op 21 december 2018 (conform motie VAO-Myanmar 5 juli 2018, Sjoerdsma D66, Ten Broeke VVD, van Helvert CDA, Voordewind ChristenUnie). Het sanctieregime, waar het EU-wapenembargo en de persoonsgerichte sancties tegen Myanmarese militairen onder vallen, is in april van dit jaar nog verlengd.   VN-inzet   Bezoek van de VN-Veiligheidsraad aan Myanmar en Bangladesh april 2018, waarmee druk op de Myanmarese autoriteiten door de Raad verder is opgevoerd. Dit bezoek had niet plaatsgevonden zonder blijvende druk en inzet van Nederland en gelijkgezinde landen tijdens ons voorzitterschap. In een debriefing van de reis in de Raad op 14 mei 2018 heeft Nederland tevens (als eerste) opgeroepen tot doorverwijzing van de situatie in Myanmar door de VN-Veiligheidsraad naar het Internationaal Strafhof (ICC).   Door inspanning van Nederland met gelijkgezinde landen is het gelukt om het FFM-rapport ook in de VN-Veiligheidsraad te agenderen middels een briefing van de voorzitter van de FFM op 24 oktober 2018 (cfm. motie Ploumen c.s. over het rapport van de Fact-Finding Mission aan de orde stellen in de VN-Veiligheidsraad - Algemene Vergadering der Verenigde Naties 21 september 2018).   Nederland zet in de Mensenrechtenraad in Géneve krachtig in op accountability en bevordering van mensenrechten in Myanmar. Mede door inzet van Nederland staat Myanmar sinds september 2017 in principe iedere Mensenrechtenraad op de agenda onder Item 4 (meest ernstige mensenrechtenschendingen). De EU is penvoerder voor de resoluties, waarbij actief de samenwerking met OIC wordt gezocht.   De FFM roept in zijn rapport op tot verlenging eigen mandaat en oprichten bewijsverzamelingsmechanisme om te voorkomen dat bewijs verloren gaat. Mede door actieve inzet Nederland, conform toezegging aan Kamer, werd op 27 september 2018 een gezamenlijke EU-OIC-resolutie aangenomen in de Mensenrechtenraad in Genève. Deze maakte het opzetten van een internationaal bewijsverzamelingsmechanisme mogelijk en verlengde en verbreedde het FFM-mandaat. De VN heeft daarvoor inmiddels de middelen beschikbaar gesteld en is begonnen met het werven van personeel voor dit mechanisme.   Nederland blijft zich ook inzetten voor Internationaal wapenembargo, ondanks dat dit tot nu toe onhaalbaar blijkt (VNVR-veto van China en Rusland).   Een resolutie via VNVR met ICC-verwijzing eind 2018 is niet gelukt. China, gesteund door Rusland, was van mening dat Myanmar gesteund moet worden door de internationale gemeenschap. Nederland blijft zich voor een ICC-verwijzing inzetten in verschillende fora, ook nu het niet meer in de VNVR zit.   Humanitaire inzet   Nederland heeft sinds het uitbreken van de crisis in augustus 2017 ruim 10 miljoen EUR bijgedragen aan noodhulp via internationale hulporganisaties en de Dutch Relief Alliance.   Daarnaast draagt Nederland indirect bij aan noodhulprespons via ongeoormerkte bijdragen aan VN-hulporganisaties, ICRC en het VN-noodhulpfonds (CERF), waarvan Nederland een van de grote donoren is.   Tenslotte financiert Nederland via het bilaterale OS-programma in Bangladesh diverse programma’s op het gebied van water, veiligheid van vrouwen en meisje en het verlenen van psychosociale hulp aan vluchtelingen.   Het VN-Joint Response Plan dat loopt van januari tot december 2019 bedraagt 920,5 miljoen USD. Tot nu toe is dit pas voor 23% gedekt.   De extra bijdrage van 2 mln. EUR voor vluchtelingen in Bangladesh naar aanleiding van amendement van de Kamerleden Kuzu/ Van Hul op de BHOS-begroting is momenteel in voorbereiding, en zal worden uitgegeven via UNHCR. De helft is gereserveerd voor algemene respons van UNHCR, de andere helft zal (eveneens via UNHCR) specifiek besteed worden voor hulp aan vrouwen en meisjes, cfm. amendement.
  Datum: 27 juni 2019   Nr: 2019D28082   Indiener: S.A. Blok, minister van Buitenlandse Zaken   Bron:    tweedekamer.nl
submitted by kamerstukken-bot to kamerstukken [link] [comments]

Antwoord op vragen van de leden Ploumen en Van den Hul over het bericht dat de VS een steeds steviger abortusbeleid voert

Hierbij bied ik u, mede namens de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de antwoorden aan op de schriftelijke vragen gesteld door de leden Ploumen en Van den Hul (beiden PvdA) over het bericht dat de VS een steeds steviger abortusbeleid voert. Deze vragen werden ingezonden op 29 maart 2019 met kenmerk 2019Z06265.   De Minister voor Buitenlandse Handel   en Ontwikkelingssamenwerking,   Sigrid A.M. Kaag   Antwoorden van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, mede namens de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, op vragen van de leden Ploumen en Van den Hul (beiden PvdA) over het bericht dat de VS een steeds steviger abortusbeleid voert   Vraag 1   Bent u bekend met het bericht ‘U.S. Expands Anti-Abortion Policies With New Overseas Funding Rules’? 1)   Antwoord   Ja.   Vraag 2   Wat is uw reactie op dit besluit van de Amerikaanse regering?   Antwoord   Het kabinet betreurt de aankondiging. Met uitvoering van de beoogde maatregelen is de verwachting dat de meest kwetsbaren – met name vrouwen, meisjes, jongeren - het hardst worden geraakt. Daarnaast ondermijnt deze verscherping van de Mexico City Policy regels de samenwerking tussen uitvoerders van ontwikkelingssamenwerking nog verder, met verwachtbare inefficiënties en negatieve impact op resultaten.   Vraag 3   Bent u bereid contact op te nemen met uw Amerikaanse ambtsgenoot om de zeer schadelijke gevolgen van deze maatregelen aan de kaak te stellen? Zo ja, hoe zijn deze contacten verlopen? Zo nee, waarom niet?   Antwoord   De Directeur-Generaal Internationale Samenwerking (DGIS) heeft gesproken met Amerikaanse overheidsvertegenwoordigers en marge van de jaarlijkse vergadering van de Commission on Population and Development in New York en bij de Voorjaarsvergaderingen van de Wereldbank in Washington. DGIS heeft bij die gelegenheden grote zorg uitgesproken over de aankondiging van Secretary of State Pompeo en er bij de Amerikanen op aangedrongen dat de Mexico City Policy multilaterale organisaties niet mag treffen. De Amerikaanse gesprekspartners hebben toegezegd dat dit niet het geval is en dat korting door de VS van fondsen voor de OAS weliswaar wel verband houdt met abortus maar los staat van de Mexico City Policy.   Vraag 4   Welke mogelijkheden ziet u, ook in EU- en internationaal verband, om de effecten van het nieuwe Amerikaanse beleid ongedaan te maken?   Vraag 5   Bent u bereid in contact te treden met organisaties die worden getroffen door het besluit van de Amerikaanse regering om te bezien op welke wijze zij door de Nederlandse regering kunnen worden ondersteund?   Antwoord op vragen 4 en 5   Nederland houdt contact met gelijkgezinde donorlanden en gaat uiteraard ook in gesprek met Nederlandse partners uit het maatschappelijk middenveld en ontvangende landen over de impact die zij verwachten c.q. ondervinden van deze maatregel. Waar relevant zal Nederland de zorgen over de Mexico City Policy ter sprake blijven brengen.   In het licht van de Mexico City Policy blijft She Decides een belangrijke beweging die ik steun als Champion. Dankzij amendementen van de Tweede Kamer is een aantal organisaties dat is geraakt door de Mexico City Policy, extra financieel ondersteund. Met referte aan het overzicht van de invulling van Nederlandse financiële toezeggingen in het kader van She Decides dat u eerder is toegegaan, geldt dat in Ethiopië deze bijdrage structureel wordt doorgetrokken met EUR 2 miljoen per jaar vanaf 2019. Ook in Jemen is sprake van vervolgfinanciering, voor EUR 3 miljoen in totaal, die gepland staat in 2019. Tevens is uit hoofde van She Decides ook besloten om aan te sluiten bij de Global Financing Facility (EUR 58,5 miljoen toegezegd in 2018 voor de komende vijf jaar) en daar het belang van SRGR, met name ook voor adolescenten, consistent te benadrukken en hiernaar expliciet te vragen via de investors’ group, het Trust Fund of op nationaal niveau wanneer dit onderwerp onvoldoende aandacht lijkt te krijgen.   Ondertussen blijf ik seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR) voorstaan en financieren, inclusief organisaties die informatie en dienstverlening verzorgen op het terrein van toegang tot veilige abortus, waaronder een optopping van GBP 600.000 voor Marie Stopes International. Meer algemeen geldt dat het SRGR budget in de BHOS begroting onverminderd groot is gebleven.   Daarnaast wordt een aantal amendementen opgevolgd. Dit betreft in 2019 tot nu toe EUR 5 miljoen aan UNICEF en EUR 2 miljoen aan Girls not Brides, beide voor bestrijding van kindhuwelijken (amendement Bouali/Kuik). Verder zijn in 2019 nog uitgaven gepland ter opvolging van twee amendementen t.w. EUR 10 miljoen aan het Bevolkingsfonds van de Verenigde Naties (UNFPA; amendement Bouali/Kuik) en EUR 2 miljoen ter voorkoming van meisjesbesnijdenis (amendement Diks/Ouwehand/Van den Hul/Bouali/Voordewind/Van Haga/Kuik/Karabulut).   Vraag 6   Op welke andere wijze stelt u de inzet van de Verenigde Staten voor het steeds verder beperken van de rechten van vrouwen om zelf over hun lichaam te beslissen, zoals we bijvoorbeeld onlangs ook hebben gezien bij de besprekingen in de Commission on the Status of Women van de Verenigde Naties, aan de orde in uw contacten met de Amerikaanse regering?   Antwoord   Nederland zal dit in bilaterale gesprekken met de Amerikaanse overheid en in internationale fora en onderhandelingen aan de orde blijven stellen. Ondertussen zijn de uitkomsten van de recente Commission on the Status of Women en de Commission on Population and Development, mede door actieve inzet van Nederland, goed nieuws voor de rechten van vrouwen en meisjes.
  Datum: 4 juni 2019   Nr: 2019D22902   Indiener: S.A.M. Kaag, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking   Bron:    tweedekamer.nl
submitted by kamerstukken-bot to kamerstukken [link] [comments]

Antwoord op vragen van de leden Ploumen, Van den Hul en Voordewind over het bericht ‘De jezidi’s zijn hun familie en cultuur kwijt’

  Hierbij bieden wij de antwoorden aan op de schriftelijke vragen gesteld door de leden Ploumen, Van den Hul (beiden PvdA) en Voordewind (ChristenUnie) over het bericht ‘De jezidi’s zijn hun familie en cultuur kwijt’. Deze vragen werden ingezonden op 23 april 2019 met kenmerk 2019Z08311.   De Minister van Buitenlandse Zaken,   Stef Blok   De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,   Sigrid A.M. Kaag   Antwoorden van de minister van Buitenlandse Zaken en de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking op vragen van de leden Ploumen, Van den Hul (beiden PvdA) en Voordewind (ChristenUnie) over het bericht ‘De jezidi’s zijn hun familie en cultuur kwijt’   Vraag 1   Heeft u kennisgenomen van het bericht 'De jezidi’s zijn hun familie en cultuur kwijt'?   Antwoord   Ja.   Vraag 2 Is het u bekend dat veel van de jezidi vrouwen en kinderen nog steeds onvindbaar zijn of gevangen? Zo ja, kunt u een inschatting maken van het aantal dat nog onvindbaar is of gevangen?   Antwoord   De meest recente cijfers uit een VN-rapport van februari 2019 geven aan dat er op 29 november 2018 nog 3,083 jezidi’s in gevangenschap zitten of vermist worden, waarvan 1,427 vrouwen en meisjes en 1,656 mannen en jongens. De VN heeft geen recentere cijfers, maar verwacht dat deze cijfers nu lager zullen zijn na de val van Baghouz. Het VN-onderzoeksteam naar de misdaden van ISIS in Irak (UNITAD) –waaraan Nederland ook bijdraagt- is momenteel bezig met het onderzoeken van massagraven waar vermoedelijk jezidi-slachtoffers zijn begraven. Er zijn nog geen gegevens beschikbaar over deze opgravingen, maar mogelijk zullen de bevindingen ook effect hebben op het aantal vermisten.   Vraag 3 Bent u bekend met het werk van Yazidi House? Zo ja, heeft u contact opgenomen met deze organisatie om te bezien of en hoe, de internationale gemeenschap deze organisatie zou kunnen ondersteunen?   Vraag 4 Kunt u aangeven of er meer vergelijkbare organisaties zijn die zich op deze manier inzetten voor de jezidi’s? Zo ja, heeft u contact opgenomen met deze organisaties om te bezien of en hoe de internationale gemeenschap deze organisaties zou kunnen ondersteunen?   Antwoord vraag 3 en 4   Er zijn zowel in Irak als Syrië als in Nederland diverse organisaties die zich inzetten voor de jezidi’s. Naast Yazidi House zijn er verschillende organisaties die zich specifiek met de positie van jezidi’s bezig houden, zoals Yazda, de stichting waarbij Nobelprijswinnares Nadia Murad is betrokken. Ook zijn er verschillende organisaties die zich inzetten voor de rechten van minderheden in Irak, zoals de Ma’asarat Foundation en zijn er verschillende hulporganisaties die onder andere jezidi’s ondersteunen (zie ook het antwoord op vraag 10 en 11).   Zowel de minister van Buitenlandse Zaken als de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking hebben bij hun bezoeken aan Irak jezidi-vertegenwoordigers gesproken. Medewerkers van de ambassade in Bagdad en het consulaat-generaal in Erbil ontmoeten regelmatig vertegenwoordigers van diverse jezidi-organisaties, waaronder bovengenoemde organisaties. Daarnaast wordt de situatie van jezidi’s regelmatig in bilateraal en multilateraal verband opgebracht. Bij die gesprekken komt uiteraard ook aan de orde hoe de jezidi-gemeenschap en de betrokken organisaties het beste ondersteund kunnen worden.   Vraag 5 Kunt u zeggen hoeveel ISIS-enclaves onder controle van het Syrische regime zijn?   Vraag 6 Weet u of het Syrische regime onderzoekt of er zich onder de IS-families jezidi-slaven bevinden? Zo ja, weet u of het Syrische regime actie onderneemt om deze jezidi-slaven weg te halen uit de IS-enclaves? Zo nee, zijn er mogelijk NGO’s die toegang hebben tot de IS-enclaves en hier informatie over zouden kunnen verschaffen?   Antwoord vraag 5 en 6   In het regimegebied ten oosten van Palmyra richting Der-Ezzor bevinden zich nog een aantal actieve IS-enclaves. Het is voor het kabinet niet mogelijk om vast te stellen of (voormalige) tot slaaf gemaakte jezidi’s zich daar bevinden. Nederland onderhoudt geen diplomatieke betrekkingen met het Assad-regime en het kabinet heeft geen eigenstandige informatie over regime-acties om mogelijke tot slaaf gemaakte jezidi’s te bevrijden. Het kabinet is niet bekend met NGOs of andere organisaties die toegang hebben tot ISIS-enclaves.   Vraag 7 Bent u geschokt over de voortdurende slavernij van en de handel in jezidi’s? Zo ja, heeft u hierover contact gehad met uw internationale collega’s? Zo nee, waarom niet?   Antwoord   Ondanks de val van het kalifaat, blijft de situatie van de jezidi-gemeenschap zorgelijk. Het kabinet is zich bewust van de voortdurende problematiek en blijft zich inzetten voor de bescherming van kwetsbare minderheden. De positie van minderheden wordt in verschillende fora besproken, onder anderen laatst in de VN-Veiligheidsraad bij het debat over seksueel geweld in conflict, waarbij de jezidische Nobelprijs-winnares Nadia Murad aanwezig was.   Vraag 8 Op welke wijze zou de internationale gemeenschap kunnen bijdragen aan het bevrijden van de tot slaaf gemaakt jezidi’s en het tegengaan van de handel in jezidi’s?   Antwoord   Verschillende landen uit de internationale gemeenschap maken zich hard voor het lot van de jezidi’s, waaronder Nederland. In de gebieden die heroverd zijn op ISIS, zoals het recent bevrijde Baghouz, wordt er aandacht besteed aan de jezidi’s die zich daar bevinden. Bij het verlaten van Baghouz zijn bij screenings de jezidi’s separaat opgevangen zodat ze zo snel mogelijk terug gebracht konden worden naar Irak. In Irak wordt er ondersteuning geboden aan de jezidi-slachtoffers, onder andere door het door Nederland gesteunde programma van Norwegian Peoples Aid (zie ook antwoord op vraag 10).   Vraag 9 Is het u bekend hoeveel humanitaire organisaties zich nog bevinden in Duhouk en omgeving en waarom humanitaire organisaties daar wegtrekken? Is er iets dat u kunt doen om te bevorderen dat organisaties zich blijven inzetten in deze regio?   Antwoord   De humanitaire situatie in Irak heeft in 2018 en begin 2019 een lichte verbetering doorgemaakt en zodoende is het geen zgn. “L3 crisis” (hoogste status crisis) meer volgens de VN. Hierdoor zijn er minder fondsen beschikbaar voor humanitaire organisaties in Irak. Er zijn echter nog wel degelijk humanitaire organisaties ter plekke. De precieze hoeveelheid fluctueert van gebied tot gebied. Tegenwoordig wordt het overgrote deel van humanitaire hulp (80%) door de Iraakse regering gegeven. Er wordt daarnaast ingezet op een transitie van humanitaire hulp naar stabilisatie, wederopbouw en ontwikkelingshulp. Ondanks het wegtrekken van een deel van de humanitaire organisaties blijft Nederland zich actief inzetten, onder anderen via opvang in de regio-middelen. Deze richten zich op onderwijs, werkgelegenheid en bescherming in onder anderen Nineva en Dohuk.   Vraag 10 Steunt u, met het belang dat u hecht aan psychosociale programma’s in opvangkampen, hulporganisaties als SEED? Zo ja, hoeveel organisaties die psychosociale programma’s verzorgen ondersteunt Nederland? Is er in EU-verband steun voor deze organisaties? Zo nee, bent u bereid in EU-verband steun te vergaren?   Antwoord   Nederland steunt verschillende programma’s op het gebied van geestelijke gezondheidszorg en psychosociale steun, zowel op mondiaal niveau als in specifieke gebieden in Irak. Zo steunt Nederland bijvoorbeeld een programma van Terre des Hommes in Tel Afar dat geestelijke gezondheidszorg en psychosociale steun biedt aan teruggekeerde jongeren. Dit programma zal lopen tot april 2021. Daarnaast steunt Nederland een programma van Norwegian People’s Aid dat tracht de dienstverlening op gebied van ondersteuning bij seksueel en gender gerelateerd geweld (waaronder psychosociale hulp, case management en life skills) aan, en re-integratie van met name jezidi-ontheemden (vrouwen en meisjes in het bijzonder) te verbeteren.   Ook in Europees verband zet Nederland zich in. Via Nederlandse bijdragen aan het Madad-fonds (European Union Regional Trust Fund in response to the Syrian crisis) zet Nederland zich ook in voor psychosociale zorg in Irak. Het Madad-fonds draagt onder andere bij aan een project voor psychosociale hulp van het Iraakse Rode Halve Maan. Daarbij doet Nederland beleidsbeïnvloeding op hoog niveau voor een betere integratie van geestelijke gezondheid en psychosociale steun bij humanitaire coördinatie en responsmechanismen en spreekt partners aan tot het oppakken van mental health and psychosocial support (MHPSS). Tevens organiseert Nederland in oktober 2019 een internationale bijeenkomst over geestelijke gezondheid en psychosociale steun.   Vraag 11 Wat kunt u aanvullend doen om de opvang van de jezidi’s in veilige regio te ondersteunen, gezinshereniging te bevorderen en medische en psychosociale hulp te verbeteren?   Antwoord   Het kabinet zet zich in voor stabilisatie en (waar het Irak betreft) wederopbouw van de gebieden die heroverd zijn op ISIS zodat uiteindelijk ontheemden weer terug kunnen keren naar hun plek van herkomst. Zo steunt Nederland het Funding Facility for Stabilisation (FFS) van de VN met een totaal van 57 mln Euro sinds 2014. Het FFS zet zich in voor het herstellen van de basisvoorzieningen in onder andere Sinjar. Ook draagt Nederland bij aan het verminderen van slachtoffers door landmijnen en explosieve oorlogsresten in het gebied via steun aan partners United Nations Mine action Service (UNMAS) en ontmijnings-NGO Mines Advisory Group (MAG). Nederland heeft nieuwe bijdrage aan UNMAS Irak in overweging ook met het oog op Sinjar. Via UNICEF steunt Nederland het bieden van onderwijs in bevrijde gebieden, waaronder in Sinjar. Door middel van het bovengenoemde opvang in de regio partnerschap gaat Nederland bijdragen aan juridische hulp, toegang tot documentatie, onderwijs en toegang tot de arbeidsmarkt. De precieze invulling en doelgroepen worden momenteel uitgewerkt. Daarnaast steunt Nederland het VN onderzoek mechanisme voor de misdaden van ISIS in Irak (UNITAD) met 500.000 Euro voor bescherming van getuigen en ondersteuning van slachtoffers.
  Datum: 22 mei 2019   Nr: 2019D21014   Indiener: S.A. Blok, minister van Buitenlandse Zaken   Bron:    tweedekamer.nl
submitted by kamerstukken-bot to kamerstukken [link] [comments]

Het ‘Special Report on Climate Change and Land’ van het IPCC

Vragen van het lid Van Raan (PvdD) aan de ministers van Economische Zaken en Klimaat, van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over het ‘Special Report on Climate Change and Land’ van het IPCC (ingezonden 9 augustus 2019) 1. Onderschrijft u de stelling dat het rapport van het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) zowel zeer zorgwekkend als hoopgevend is? 2. Deelt u de ernstige zorgen van het IPCC dat wanneer we niet in staat zijn ons landgebruik en voedselsysteem aan te passen het niet mogelijk is om de temperatuurstijging tot een betrekkelijk veilig niveau te beperken? Zo nee, waarom niet? 3. Deelt u de optimistische kant van het rapport dat het in onze eigen handen ligt om hier iets aan te doen? 4. Erkent u dat één van de belangrijkste conclusies van dit IPCC-rapport een urgente oproep is om het huidige voedselsysteem te hervormen? Zo nee, waarom niet? 5. Onderschrijft u één van de belangrijkste conclusies van dit IPCC- rapport dat een forse krimp van de wereldwijde veestapel onvermijdelijk is? Zo nee, waarom niet? 6. Onderschrijft u de conclusie uit dit IPCC-rapport dat het grootschalig aanleggen van bossen, dat wil zeggen het creëren van zogenaamde ‘natuurlijke buffers’, een van onze belangrijkste wapens tegen klimaatverandering is? Zo nee, waarom niet? 7. Onderschrijft u de conclusie van het IPCC dat het landgebruik door de veehouderij een van de grootste veroorzakers van ontbossing en daarmee van klimaatverandering is? Zo nee, waarom niet? 8. Onderschrijft u de conclusie van het IPCC dat de veehouderij een dermate grote claim op het landgebruik doet dat het daarmee een enorme sta-in-de-weg kan worden van effectief klimaatbeleid? Zo nee, waarom niet? 9. Wat zijn de vijf belangrijkste conclusies die u trekt uit dit IPCC- rapport voorover ze betrekking hebben op het Nederlandse kabinetsbeleid, of kunt u deze conclusies niet trekken? Zo nee, waarom niet? 10. Bent u van plan om uw inzet - als het gaat om het stimuleren van vegetarische en volledig plantaardige diëten - te vergroten, omdat een verschuiving naar deze diëten volgens het IPCC enorme kansen biedt om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan? Zo nee, waarom niet? 11. Vindt u het niet getuigen van struisvogelpolitiek om wel in te zetten op het tegengaan van voedselverspilling, maar niet in te zetten op de eiwittransitie (van dierlijke naar plantaardige eiwitten), omdat uit het IPCC-rapport immers blijkt dat de consumptie van dierlijke producten een veel grotere milieu- en klimaatimpact heeft dan het voedsel dat we weggooien? 12. Op welke manier bent u bereid om in het licht van de conclusies van het IPCC u ervoor in de te zetten dat de 'Schijf van Vijf' zodanig herzien wordt dat de 'Schijf van Vijf' ook de gevolgen van een bepaald eetpatroon voor het klimaat meeneemt? 13. Erkent u in het licht van dit IPCC-rapport dat de 'Schijf van Vijf' onvoldoende rekening houdt met de gevolgen voor het klimaat van ons voedselsysteem? Zo nee, waarom niet? 14. Kunt u deze vragen één voor één en zonder te verwijzen naar andere antwoorden beantwoorden?
  Datum: 9 augustus 2019   Nr: 2019Z15607   Indiener: Lammert van Raan, Kamerlid PVDD   Bron:    tweedekamer.nl
submitted by kamerstukken-bot to kamerstukken [link] [comments]

Antwoord op vragen van het lid Van den Hul over geweld tegen vrouwen in Vietnamese textielfabrieken

  Hierbij bied ik de antwoorden aan op de schriftelijke vragen gesteld door het lid Van den Hul over geweld tegen vrouwen in Vietnamese textielfabrieken. Deze vragen werden ingezonden op 10 april 2019 met kenmerk 2019Z07269.   Uw Kamer vroeg tevens om een appreciatie van de uitkomsten van het onderzoek van Fair Wear Foundation en Care International. Het finale rapport is nog niet gepubliceerd, maar onder vraag één ontvangt u een korte appreciatie op basis van een samenvatting van het onderzoek.   De Minister voor Buitenlandse Handel   en Ontwikkelingssamenwerking,   Sigrid A.M. Kaag   Antwoorden van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking op vragen van het lid Van den Hul over geweld tegen vrouwen in Vietnamese textielfabrieken.   Vraag 1   Wat is uw reactie op het onderzoek van Fair Wear Foundation en Care International waarover The Guardian schrijft dat bijna de helft van de ondervraagde textielarbeiders in Vietnam seksueel wordt misbruikt of geïntimideerd op de werkvloer?   Antwoord   Seksuele intimidatie en ongewenste omgangsvormen zijn helaas een serieus probleem in de textielsector wereldwijd. Daarom is Gender Based Violence een van de drie thema’s in het partnerschap tussen het Ministerie van Buitenlandse Zaken en Fair Wear Foundation (in alliantie met CNV Internationaal en Mondiaal FNV). Het onderzoek van Fair Wear Foundation (verder FWF) en Care International onder vrouwelijke textielarbeiders in Vietnam toont opnieuw het belang aan van het aanpakken van deze problemen. Het rapport heeft nog een concept-status. Uit de reeds bekende samenvatting blijkt dat van de 763 geïnterviewde vrouwen 43,1 % aangaf minstens een vorm van geweld en/of intimidatie te hebben ervaren tijdens het werk. Een op de tien vrouwelijke textielarbeiders die recentelijk een andere baan hadden gezocht, deed dit vanwege een ervaring met geweld en/of intimidatie. Dit zijn zorgwekkende cijfers.   Een belangrijke uitkomst van het onderzoek is dat er een verband is tussen hoge werkdruk en excessief overwerk enerzijds en ongewenste omgangsvormen anderzijds. Het kabinet steunt de opvatting van FWF dat inkopende merken een verantwoordelijkheid hebben voor het bevorderen van een respectvolle omgang met werknemers en om excessief overwerk te voorkomen, bijvoorbeeld door middel van betere inkooppraktijken. Er is met het onderzoek een positief verband aangetoond tussen het bestaan van respectvol gedrag en klachtenprocedures in fabrieken en een afname van geweld en (seksuele) intimidatie. Het kabinet steunt FWF en de vakbonden om dergelijke maatregelen in fabrieken te stimuleren.   De Internationale Arbeidsconferentie bespreekt in juni aanstaande een voorstel voor een nieuwe conventie aangaande geweld op de werkvloer. Het rapport van FWF geeft aan dat een dergelijke conventie zeker relevant is voor textiel producerende landen. Het kabinet zal de Kamer binnenkort informeren over de Nederlandse opstelling ten aanzien van de voorgestelde conventie.     Vraag 2   Bent u bereid in gesprek te gaan met de onderzoekers om te bezien of, al dan niet vertrouwelijk, inzichtelijk gemaakt kan worden of zich onder de ondervraagden vrouwen bevinden die kleding maken in fabrieken waar Europese of Nederlandse kledingmerken inkopen? Zo nee, waarom niet?   Antwoord   De ervaring van FWF en ILO Better Work is dat dit probleem niet gesignaleerd wordt via reguliere fabrieksinspecties. De geïnterviewde vrouwen namen daarom op anonieme basis deel aan groepsdiscussies, buiten de fabrieken, op plekken waar zij zich comfortabeler voelden om over dit onderwerp te spreken. Om die reden heeft FWF geen informatie beschikbaar over de fabrieken waar de vrouwen werken of de namen van de kledingmerken die afnemen van deze fabrieken. FWF meldt wel dat misbruik en intimidatie in veel fabrieken in de kledingindustrie een probleem zijn en naar verwachting ook voorkomt in fabrieken die aan bedrijven in Nederland en elders in Europa en de VS leveren.   Vraag 3   Kunt u uitsluiten dat bedrijven die deelnemen aan het textielconvenant voor verantwoord ondernemen hun (deel)producten inkopen in fabrieken waar deze praktijken voorkomen? Zo ja, waar baseert u dat op? Zo nee, wat gaat u eraan doen om ervoor te zorgen dat daar zicht op komt?     Antwoord   Het kabinet kan niet uitsluiten dat zich problemen voordoen met arbeidsrechten in textielfabrieken, maar zet zich wel in om deze problemen aan te pakken. Binnen het textielconvenant wordt geweld tegen vrouwen op de werkvloer dan ook meegenomen als één van de risico’s die in het kader van gepaste zorgvuldigheid (due diligence) moet worden aangepakt. Het convenant helpt bedrijven om hun eigen inkooppraktijken – volgens het onderzoek vaak mede oorzaak van de problemen op de werkvloer – en de arbeidsomstandigheden bij hun leveranciers te verbeteren. Ook bevordert het convenant kennis en bewustzijn van bedrijven op het gebied van gender en arbeidsomstandigheden door middel van trainingen.   Vraag 4   Kunt u bevestigen dat alle Vietnamese fabrieken waar bedrijven die aangesloten zijn bij het textielconvenant hun (deel)producten inkopen een functionerende vakbond hebben? Zo nee, wat zouden de inkopende bedrijven daaraan moeten of kunnen doen?   Antwoord   Vietnam heeft een centralistische vakbond die sterk is vervlochten met de Communistische Partij. De bevoegdheden en formele positie van deze vakbond zijn sterk en dekken de hele textielsector. Productiebedrijven zullen naar deze vakbond verwijzen. Echter, de vakbond mist onafhankelijkheid en een duidelijke aanwezigheid op de werkvloer. De Vietnamese vakbond is zich bewust van het belang van het ontwikkelen van aanwezigheid op de werkvloer en van een systeem met meer vakbondsvrijheid. De vakbond en overheid werken aan het uitbreiden van het aantal vakbonden in Vietnam.   In Vietnam werken FWF en CNV met Vietnamese sociale partners aan het stimuleren van sociale dialoog en collectieve onderhandeling ten behoeve van betere arbeidsomstandigheden en arbeidsrechten in de textielsector. Door de vakbond te ondersteunen bij betere klachtenbehandeling kan geweld tegen vrouwen op de werkplek effectiever worden bestreden. Dat zou ook convenantsbedrijven helpen. Zij zouden dan voorlichting over een dergelijke klachtenprocedure bij de vakbond kunnen bevorderen.   Vraag 5   Op welke wijze moeten volgens u bedrijven die inkopen in fabrieken waar vrouwen worden geïntimideerd, seksueel misbruikt en weken van zestig werkuren moeten maken om te overleven, hier hun verantwoordelijkheid in nemen? Kunt u daarbij uiteenzetten wat u als minimale inzet van deze bedrijven verwacht?   Antwoord   In geval van excessief overwerk en intimiderend gedrag in een fabriek verwacht het kabinet dat een inkopend merk onderzoekt of de eigen inkooppraktijken bijdragen aan de schending van arbeidsrechten op de werkvloer. De bedrijven moeten daarbij hun verantwoordelijkheid nemen, bijvoorbeeld door van hun leveranciers te eisen seksueel misbruik te stoppen en de werkweek terug te brengen naar redelijke arbeidstijden, of door te pleiten voor sociale dialoog.   Vraag 6   Kunt u een overzicht geven van welke activiteiten en gesprekken betrekking hebben op maatschappelijk verantwoord ondernemen tijdens de Nederlandse handelsmissie die momenteel gaande is in Vietnam?   Antwoord   Premier Rutte heeft met premier Phuc van Vietnam gesproken over het belang van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). In dit gesprek heeft premier Rutte aandacht gevraagd voor het belang dat Vietnam de fundamentele ILO conventies gaat ratificeren die het nog niet heeft geratificeerd. Dit is van belang in het kader van het komende bilaterale vrijhandelsverdrag tussen de EU en Vietnam.   Tevens heeft premier Rutte, in aanwezigheid van de Vietnamese premier, een openingsspeech gehouden bij een duurzame modeshow ‘Walk the Talk’, waar kleding werd getoond van merken die lid zijn van FWF. Ook hierbij heeft hij het belang van MVO benadrukt. Het evenement was een item in het landelijke nieuws op TV.   Tijdens de CEO Round Table, onder leiding van vicepremier Hue, premier Rutte en voorzitter van VNO-NCW Hans de Boer, vroegen meerdere CEO’s van Nederlandse bedrijven in Vietnam aandacht voor duurzaamheid in het algemeen en MVO in het bijzonder. Ook is tijdens de missie een evenement georganiseerd met als titel ‘Sustainable Development Goals: Everybody’s business’. Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat, de Vietnamese minister van Handel, de Vietnam Chamber of Commerce and Industry en VNO-NCW gingen daarbij met elkaar in debat over de rol van overheid en bedrijfsleven ten behoeve van MVO en het behalen van de SDGs.   De ruim 100 deelnemers aan de Nederlandse handelsmissie presenteerden bovendien duurzame oplossingen voor problemen in op het gebied van water, landbouw en energie.   Vraag 7   Op welke wijze heeft de premier Rutte gereageerd op het betreffende rapport dat hij aangeboden heeft gekregen tijdens de handelsmissie?   Antwoord   Premier Rutte heeft het betreffende rapport niet aangeboden gekregen. Rutte heeft in zijn openingsspeech het belang van gezamenlijke inspanningen voor een duurzame textielsector benoemd. Hij wees op het belang van leefbare lonen en veilige arbeidsomstandigheden, waarbij hij de rol van overheden en andere stakeholders benoemde.     Vraag 8   Wat is uw reactie op de stelling van de directeur van de Fair Wear Foundation dat met dit rapport arbeidsrechten kunnen worden verbonden aan betere handelsrelaties?   Antwoord   Het kabinet streeft naar duurzame handel, met respect voor arbeidsrechten. Het rapport van FWF geeft aan dat er actie nodig is voor versterking van het respect voor arbeidsrechten. Het Strategisch Partnerschap stelt FWF in staat acties te ondernemen voor gelijke behandeling en ter bestrijding van intimidatie van vrouwen op de werkplek, zoals een pleidooi voor verdergaande bescherming van vrouwen tegen seksuele intimidatie in de nieuwe arbeidswet van Vietnam. Een veiliger werkomgeving in Vietnam maakt het voor Nederlandse bedrijven makkelijker om verantwoord in te kopen en te investeren in de textielsector van Vietnam.     Bron 1: The Guardian, ‘Revealed: women making clothes for west face sexual abuse’   https://www.theguardian.com/global-development/2019/ap07/violence-sexual-abuse-vietnam-garment-factory
  Datum: 9 mei 2019   Nr: 2019D18860   Indiener: S.A.M. Kaag, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking   Bron:    tweedekamer.nl
submitted by kamerstukken-bot to kamerstukken [link] [comments]

Het bericht 'De yezidi’s zijn hun familie en cultuur kwijt'

Vragen van de leden Ploumen, Van den Hul (beiden PvdA) en Voordewind (ChristenUnie) aan de ministers van Buitenlandse Zaken en voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over het bericht 'De yezidi’s zijn hun familie en cultuur kwijt'(ingezonden 23 april 2019)   1. Heeft u kennisgenomen van het bericht 'De yezidi’s zijn hun familie en cultuur kwijt'? 1) 2. Is het u bekend dat veel van de yezidi vrouwen en kinderen nog steeds onvindbaar zijn of gevangen? Zo ja, kunt u een inschatting maken van het aantal dat nog onvindbaar is of gevangen? 3. Bent u bekend met het werk van Yazidi House? Zo ja, heeft u contact opgenomen met deze organisatie om te bezien of en hoe, de internationale gemeenschap deze organisatie zou kunnen ondersteunen? 4. Kunt u aangeven of er meer vergelijkbare organisaties zijn die zich op deze manier inzetten voor de Yazidi’s? Zo ja, heeft u contact opgenomen met deze organisaties om te bezien of en hoe de internationale gemeenschap deze organisaties zou kunnen ondersteunen? 5. Kunt u zeggen hoeveel IS-enclaves onder controle van het Syrische regime zijn? 6. Weet u of het Syrische regime onderzoekt of er zich onder de IS-families yezidi-slaven bevinden? Zo ja, weet u of het Syrische regime actie onderneemt om deze yezidi-slaven weg te halen uit de IS-enclaves? Zo nee, zijn er mogelijk NGO’s die toegang hebben tot de IS-enclaves en hier informatie over zouden kunnen verschaffen? 7. Bent u geschokt over de voortdurende slavernij van en de handel in yezidi’s? Zo ja, heeft u hierover contact gehad met uw internationale collega’s? Zo nee, waarom niet? 8. Op welke wijze zou de internationale gemeenschap kunnen bijdragen aan het bevrijden van de tot slaaf gemaakt yezidi’s en het tegengaan van de handel in yezidi’s? 9. Is het u bekend hoeveel humanitaire organisaties zich nog bevinden in Duhouk en omgeving en waarom humanitaire organisaties daar wegtrekken? Is er iets dat u kunt doen om te bevorderen dat organisaties zich blijven inzetten in deze regio? 10. Steunt u, met het belang dat u hecht aan psychosociale programma’s in opvangkampen, hulporganisaties als SEED? Zo ja, hoeveel organisaties die psychosociale programma’s verzorgen ondersteunt Nederland? Is er in EU- verband steun voor deze organisaties? Zo nee, bent u bereid in EU-verband steun te vergaren? 11. Wat kunt u aanvullend doen om de opvang van de yezidi’s in veilige regio te ondersteunen, gezinshereniging te bevorderen en medische en psychosociale hulp te verbeteren? 1) https://www.nrc.nl/nieuws/2019/04/16/de-yezidis-zijn-hun-familie-en- cultuur-kwijt- a3957100?utmsource=SIM&utm_medium=email&utm_campaign=5om5&utm_content=&utm term=20190417
  Datum: 23 april 2019   Nr: 2019Z08311   Indiener: Lilianne Ploumen, Kamerlid PVDA   Bron:    tweedekamer.nl
submitted by kamerstukken-bot to kamerstukken [link] [comments]

Antwoord op vragen van het lid Van den Hul over het voortbestaan van het Bangladesh Akkoord voor veilige textielfabrieken

  [Aantal bijlagen]   Hierbij bied ik de antwoorden aan op de schriftelijke vragen gesteld door het lid Van den Hul over het voortbestaan van het Bangladesh Akkoord voor veilige textielfabrieken. Deze vragen werden ingezonden op 3 april 2019 met kenmerk 2019Z06608.   De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,   Sigrid A.M. Kaag   Antwoorden van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking op vragen van het lid Van den Hul (PvdA) over het voortbestaan van het Bangladesh Akkoord voor veilige textielfabrieken.   Vraag 1   Bent u bekend met het bericht ‘Bangladesh Akkoord nog verder in het nauw’? 1)   Antwoord   Ja.     Vraag 2   Klopt het dat het Bangladesh Akkoord voor Brand- en Gebouwveiligheid (hierna, het Akkoord) momenteel geen geld kan overmaken aan haar bank in Bangladesh, omdat de overschrijvingen zijn geblokkeerd door de lokale autoriteiten, en dat dit betekent dat het Akkoord vanaf eind april niet meer kan opereren in Bangladesh als dit niet wordt opgelost?   Vraag 3   Bent u bereid om zich, al dan niet in samenwerking met andere overheden en kledingmerken, maximaal in te zetten voor een oplossing, inclusief waar nodig en gewenst de inzet van het sturen van een hoge vertegenwoordiger van de Nederlandse overheid naar Bangladesh? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet?   Antwoord   Het Akkoord heeft – na overleg met de lokale autoriteiten - inmiddels weer een betaling ontvangen vanuit Nederland. Het gesignaleerd probleem is derhalve momenteel opgelost   Vraag 4   Heeft u kennis genomen van de recente branden in Bangladesh, in Chowk Bazar op 20 februari waarbij 70 mensen omkwamen en in de FR Tower in Banani op 28 maart waarbij 25 mensen omkwamen?   Antwoord   Ja, ik heb kennis genomen van deze branden met tragische gevolgen.   Vraag 5   Deelt u de mening dat deze branden eens te meer aantonen dat brand- en bouwveiligheid nog steeds niet op orde zijn in Bangladesh en dat de Bengaalse overheid het Akkoord mede om die reden zou moeten toestaan te blijven opereren in Bangladesh om kledingfabrieken veiliger te maken?   Antwoord   Het is van belang om onderscheid te maken tussen de brand- en bouwveiligheid van alle (kantoor)gebouwen in Bangladesh in het algemeen en de fabrieken van de internationaal opererende textielsector in het bijzonder. De eerste groep valt buiten het bereik van het Bangladesh Akkoord. De afgelopen jaren zijn textielfabrieken veiliger geworden omdat er veel is geïnvesteerd en verbeterd. Het Akkoord heeft aangegeven dat de exporterende textielsector in Bangladesh inmiddels uit oogpunt van brand- en bouwveiligheid tot de veiligste van Azië behoort. Daarmee zijn zeker niet alle problemen rondom brand- en bouwveiligheid in Bangladesh opgelost; in andere sectoren blijft dit een groot probleem. De (arbeids)inspectie heeft nog te weinig capaciteit om brand- en bouwveiligheid in Bangladesh te waarborgen. Ook moet de overheid pogingen van de sector om de regelgeving omtrent brand- en bouwveiligheid weer te versoepelen, weerstaan.   Vraag 6 Heeft u kennisgenomen van de verklaring van het Akkoord van 14 februari jongstleden 2)? Deelt u de conclusie dat de onderhandelingen over de voortgang van het Akkoord in een impasse verkeren? Zo nee, hoe duidt u de stand van zaken en wat is uw verwachting van de uitspraak van het Hof zondag 7 april aanstaande in deze zaak?   Antwoord   Betrokken partijen, dat wil zeggen de overheid van Bangladesh en de werkgeversorganisatie enerzijds en Akkoord bedrijven en vakbonden anderzijds, zijn tot op heden niet tot overeenstemming gekomen over de toekomst van het Akkoord. De uitspraak van het Hof is uiteindelijk op 15 april jl. verdaagd naar 19 mei aanstaande. Dit geeft de partijen de mogelijkheid om alsnog overeenstemming te bereiken. Uit gesprekken met de overheid, de werkgeversorganisatie en Akkoord blijkt de wil om er gezamenlijk uit te komen en het besef dat daarvoor een compromis nodig is.   Vraag 7   Welke mogelijkheden ziet u om het voortbestaan van het Akkoord te waarborgen? Hoe ziet u uw eigen rol daarbij?   Antwoord   Nederland spant zich maximaal in om het Akkoord voorlopig op effectieve wijze in Bangladesh te laten voortbestaan. Het kabinet heeft daarover doorlopend contact met de overheid in Bangladesh, de werkgeversorganisatie, het Akkoord en de vakbonden. Nederland trekt ook gezamenlijk op met EU lidstaten, de VS en Canada. Ikzelf sprak eerder met de minister van Buitenlandse Zaken Haque, premier Sheik Hasina en minister van Handel Munshi. In de gesprekken met deze en andere relevante contacten legt Nederland de nadruk op een goede en realistische overdracht van de werkzaamheden van het Akkoord naar de arbeidsinspectie van Bangladesh. Dit is van cruciaal belang voor de reputatie van de textielsector van Bangladesh.   Vraag 8   Deelt u de zorg dat de effectiviteit van het ILO-programma voor de textielsector in Bangladesh, dat mede door Nederland wordt gefinancierd, negatief zal worden beïnvloed als het Akkoord vroegtijdig haar werk moet neerleggen?   Antwoord   Ja, die zorg deel ik. Op termijn zal de overheid in Bangladesh de inspectie moeten overnemen, maar op dit moment is de overheidsinspectie in Bangladesh daarvoor nog niet voldoende geëquipeerd. Nederland draagt met een groot programma van de ILO bij aan de versterking van de arbeidsinspectie van de overheid, inclusief inspectie van fabrieken die niet onder het Akkoord vallen. De overheidsinspectie verkeert momenteel nog in de opbouwfase. Een plotseling einde aan de werkzaamheden van het Akkoord kan leiden tot ongewenste overbelasting van de overheidsinspectie en kan de veiligheid van de textielfabrieken in gevaar brengen. Ook de ILO pleit voor een geleidelijke transitie.   1) Schone Kleren Campagne, 2 april 2019 https://www.schonekleren.nl/bangladesh-akoord-nog-verder-in-het-nauw/   2) Bangladesh Accord, 14 februari 2019 https://bangladeshaccord.org/updates/2019/02/14/statement-on-transition-discussions-with-government-of-bangladesh-bgmea
  Datum: 29 april 2019   Nr: 2019D18095   Indiener: S.A.M. Kaag, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking   Bron:    tweedekamer.nl
submitted by kamerstukken-bot to kamerstukken [link] [comments]

Antwoord op vragen van het lid Kuik over het bericht ‘Ritalin is populair op het schoolplein. Kan dat kwaad?’

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Kuik (CDA) over het bericht ‘Ritalin is populair op het schoolplein. Kan dat kwaad?’ (2019Z03817).   Hoogachtend,   de minister voor Medische Zorg   en Sport,   Bruno Bruins   Antwoorden op Kamervragen van het Kamerlid Kuik (CDA) over het bericht ‘Ritalin is populair op het schoolplein. Kan dat kwaad?’ (2019Z03817).   1   Bent u bekend met het artikel in Trouw ‘Ritalin is populair op het schoolplein. Kan dat kwaad? 1)   1.   Ja, ik ben bekend met het artikel.   2   Bent u op de hoogte van de mate waarin oneigenlijk gebruik van ritalin of andere pepmiddelen (bijvoorbeeld cafeïnepillen of braincaps) onder leerlingen en studenten plaatsvinden?   2.   Allereerst vind ik het op zijn plaats een onderscheid te maken tussen het geneesmiddel Ritalin en de zogenaamde vrij verkrijgbare middelen met een opwekkende werking zoals cafeïnepillen of braincaps. Methylfenidaat is onder verschillende merknamen in de handel, waaronder Ritalin. Methylfenidaat staat op lijst I behorende bij de Opiumwet. Dit zijn zware geneesmiddelen, waarvoor een apart voorschrijfregiem geldt. Ritalin is een geneesmiddel dat enkel op recept verkrijgbaar is en voor medische doeleinden wordt voorgeschreven door een arts en verstrekt wordt door een apotheker. Ritalin wordt bijvoorbeeld voorgeschreven aan kinderen met de psychische stoornis ADHD. De werkzame stoffen, effecten en bijwerkingen zijn echter anders dan die van de genoemde vrij verkrijgbare middelen met een opwekkende werking en zijn om die reden ook niet gelijk aan elkaar.   De exacte schaal en omvang van de handel in dan wel het oneigenlijk gebruik van Ritalin door leerlingen en studenten is onvoldoende bekend. Wel blijkt uit onderzoek naar alcohol en drugsgebruik onder scholieren van het Trimbos-instituut (ESPAD-European School Project on Alcohol and other Drugs) dat in 2015 2,8% van de scholieren van het voortgezet onderwijs ooit Ritalin (of andere ADHD-medicatie) heeft gebruikt zonder voorschrift van een arts. Dit percentage nam toe met de leeftijd van 1,3% onder 14-jarigen tot 3,8% onder 16-jarigen.   Over het oneigenlijk gebruik van vrij verkrijgbare middelen met een opwekkende werking (cafeïnepillen) verwijs ik u naar de antwoorden op de Kamervragen over het overmatig gebruik van cafeïnepillen (TK 2018-2019 1957, aanhangsel).   3   Kwalificeert u het gebruik als problematisch? Zo nee, waarop baseert u dat? Zo ja, welke acties worden er ondernomen om het oneigenlijk gebruik van pepmiddelen als Ritalin tegen te gaan?   6   Ervan uitgaande dat het CDA signalen ontvangt over een toegenomen studiedruk onder jongeren, ziet u een verband tussen toegenomen studiedruk en het oneigenlijk gebruik medicijngebruik of gebruik van pepmiddelen? Zo nee, waarom niet?   7   In hoeverre heeft u zicht op hoe studenten zonder medische indicatie aan Ritalin komen? Ritalin is immers alleen verkrijgbaar op doktersrecept. Is bekend hoe misbruik kan worden gemaakt van recepten, zodat de medicijnen worden doorverkocht? Is doorverkoop van Ritalin strafbaar?   8   Deelt u de mening dat er gekeken moet worden naar doorverkoop van medicijnen zoals Ritalin om deze aan banden te leggen?   3, 6, 7 en 8.   Het is bekend dat Ritalin ook voor niet-medische doeleinden en dus zonder voorschrift van een arts wordt gebruikt. Alle geneesmiddelen die zonder medische indicatie en zonder tussenkomt van een arts en apotheker worden verkregen en gebruikt, brengen gezondheidsrisico’s met zich mee voor de gebruiker en vind ik om die reden onverantwoord en ongewenst.   Aangezien het geneesmiddel alleen onder strikte voorwaarden via een arts mag worden voorgeschreven, vindt het oneigenlijk gebruik van Ritalin buiten het medische circuit plaats en dus op illegale wijze. Op internet zijn er mogelijkheden om Ritalin zonder recept te verkrijgen via online-aanbieders of via particulieren die deze middelen niet meer nodig hebben en doorverkopen op vraag- en aanbodsites. Daarnaast kunnen er vervalste recepten in omloop zijn. Het op illegale wijze verkrijgen van receptgeneesmiddelen keur ik af. Het te koop aanbieden en/of doorverkopen van receptplichtige geneesmiddelen is in Nederland verboden. Daarbij is niet alleen sprake van een overtreding van de Geneesmiddelenwet, maar ook van de Opiumwet. Ook mogen Nederlandse voorschrijvers geen recepten uitschrijven aan personen die de voorschrijver niet persoonlijk kent.   Er wordt al veel gedaan om het op illegale wijze verkrijgen van geneesmiddelen tegen te gaan. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en andere handhavende diensten acteren – waar mogelijk gezamenlijk – op meldingen en signaleringen die duiden op illegale handel in geneesmiddelen, waaronder ook Opiumwetmiddelen. De aanpak van online-aanbieders blijkt in de praktijk niet eenvoudig. Er is daarom vanuit VWS veel aandacht voor het informeren van consumenten over de risico’s van het op illegale wijze verkrijgen van geneesmiddelen.   In het verleden zijn er twee publiekscampagnes gelanceerd. Ook is er op Europees niveau een keurmerk dat consumenten helpt legale apotheken te herkennen en veilige keuzes te maken. Om artsen en apothekers te ondersteunen heeft het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik op mijn verzoek een module ontwikkeld om gezondheidsklachten te herkennen die mogelijk worden veroorzaakt door het gebruik van geneesmiddelen die buiten het legale circuit zijn verkregen.   Tot slot verwijs ik u ook naar mijn reactie op het onderzoek van de Consumentenbond naar het bestellen van geneesmiddelen via internet van 27 maart 2019 (TK 2018-2019 29477, nr. 565). In deze reactie ga ik uitgebreid in op de genomen maatregelen om het illegaal verkrijgen van (vervalste) geneesmiddelen zo veel mogelijk in te perken.   4   Klopt het dat het gebruik van Ritalin zonder medische indicatie niet alleen schadelijk voor de gezondheid is, maar dat dit ook nog eens een negatieve invloed op de schoolprestaties heeft?   5   Bent u bekend met onderzoek naar de (langdurige) effecten van het gebruik van pepmiddelen zoals Ritalin op de schoolprestaties? Deelt u de mening dat hier meer onderzoek naar gedaan moet worden om daarmee leerlingen en studenten beter te kunnen voorlichten? Zo nee, waarom niet?   4 en 5.   Ritalin kent, zoals bij elk geneesmiddel het geval is, bijwerkingen die niet onderschat mogen worden. Gebruik is daarom alleen verantwoord onder toezicht en begeleiding van een arts. Gebruik van Ritalin zonder medische indicatie kan gezondheidsrisico’s met zich meebrengen.   Onderzoek naar oneigenlijk gebruik van Ritalin is zoals gezegd beperkt voorhanden en laat geen eenduidige resultaten zien met betrekking tot effecten en mogelijke bijwerkingen. Het middel lijkt populair te zijn onder leerlingen en studenten vanwege de stimulerende werking die zou leiden tot een verhoogde concentratie of betere studieprestaties, maar exacte (stijgingen of dalingen in) schattingen over aantallen studenten die dit middel zonder voorschrift gebruiken, ontbreken tot op heden.   De Vrije Universiteit van Amsterdam heeft in 2018 een grote studie gedaan naar de samenhang van ADHD-medicatie op de schoolprestaties van leerlingen. Een opmerkelijke uitkomst van de studie is dat het gebruik van de ADHD-medicatie nauwelijks positieve invloed heeft op de schoolprestaties. Meer onderzoek naar het gebruik van Ritalin op schoolprestaties is mij niet bekend. De vraag of het gebruik een negatieve invloed heeft op de schoolprestaties, kan ik om die reden niet beantwoorden.   Wel wordt er binnen de verschillende ZonMw-programma’s onderzoek gedaan naar ADHD. Er is een speciaal aandachtsgebied ‘Jeugd en ADHD’ waarin ook de (lange termijn) effecten van de behandeling van kinderen met het middel methylfenidaat wordt onderzocht. Ik zal in de komende periode onderzoeken of en zo ja, aan welke wetenschappelijke kennis er nog meer behoefte is.   Wat betreft de voorlichting aan de patiënt over de risico’s van het gebruik van het geneesmiddel ligt er een belangrijke taak bij de zorgverleners. Zowel de apotheker als de arts hebben hierin een verantwoordelijkheid. Zoals al deels aangegeven in antwoord op vraag 7, heeft VWS in de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in het beschikbaar stellen van onafhankelijke informatie over het gebruik van geneesmiddelen aan zorgverleners en patiënten.   1) Trouw, ‘Ritalin is populair op het schoolplein. Kan dat kwaad?’, 22 februari 2019  
  Datum: 9 april 2019    Nr: 2019D14665    Indiener: B.J. Bruins, minister voor Medische Zorg
Bron:    tweedekamer.nl
submitted by kamerstukken-bot to kamerstukken [link] [comments]

Antwoord op vragen van de leden Kuiken, Ploumen, Van den Hul, Voordewind, Jasper van Dijk en Karabulut over het bericht ‘IND stuurt yezidi’s terug naar kampen in Noord-Irak, VN ongerust’

  Bij beantwoording de datum en ons kenmerk vermelden. Wilt u slechts één zaak in uw brief behandelen.   Hierbij bied ik u mede namens de ministers van Buitenlandse Zaken en voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, de antwoorden aan op de schriftelijke vragen die zijn gesteld door de leden Kuiken, Ploumen, Van den Hul (allen PvdA), Voordewind (ChristenUnie), Jasper van Dijk en Karabulut (beiden SP) over het bericht ‘IND stuurt yezidi’s terug naar kampen in Noord-Irak,   VN ongerust’   Deze vragen werden ingezonden op 29 april 2019 met kenmerk 2019Z08858.   De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid,   Ankie Broekers - Knol   Antwoorden Kamervragen van de leden Kuiken, Ploumen, Van den Hul (allen PvdA), Voordewind (ChristenUnie), Jasper van Dijk en karbulut (beiden SP) over het bericht’ IND stuurt yezidi’s terug naar kampen in Noord-Irak, VN ongerust’ (ingezonden 29 april 2019; nr. 2019Z08858)   Vraag 1   Heeft u kennisgenomen van het bericht ‘ IND stuurt yezidi’s terug naar kampen in Noord-Irak, VN ongerust’ van 27 april jl? 1)   Antwoord op vraag 1   Ja.   Vraag 2   Kunt u toelichten waarom u in tegenstelling tot de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen van mening bent dat Noord-Irak veilig is voor de yezidi’s?   Vraag 3   Bent u bekend met het feit dat de Koerden die al zorg dragen voor bijna 1 miljoen vluchtelingen en hun capaciteit daarmee vrijwel is uitgeput? Zo ja, hoe kunt u dan stellen dat vluchtelingen in de tentenkampen op   onderdak en voldoende voedsel kunnen rekenen? Zo nee, verandert dit iets aan uw opvatting dat de zorg in de tentenkampen toereikend is, zo nee, waarom niet?   Vraag 4   Bent u bekend met het feit dat Koerden yezidi’s soms tegenhouden en uitzetten naar andere gebieden? Zo ja, wat betekent dat voor het terugsturen van de yezidi’s? Zo nee, verandert dit iets aan uw opvatting dat de yezidi’s terug kunnen naar vluchtelingenkampen in Noord-Irak? Zo nee, waarom niet?   Vraag 6   Geldt het beleid van de overheid nog steeds dat de yezidi’s een kwetsbare groep zijn? Zo nee, waarom niet? Zo ja, kunt u toelichten waarom yezidi’s dan alsnog teruggestuurd worden?   Antwoord op vraag 2, 3, 4 en 6   In de afgelopen periode heb ik gezien dat zich in Nederland jezidi’s hebben gemeld die recent uit de Koerdisch Autonome Regio zijn vertrokken en hier asiel aanvragen. Deze personen hebben gedurende langere tijd in de Koerdisch Autonome Regio verbleven, nadat zij uit een ander gebied van Irak zijn gevlucht. Bij zo’n aanvraag wordt altijd individueel gekeken wat de persoonlijke omstandigheden zijn, of er familie in Irak is, wat de duur van het verblijf in de Koerdisch Autonome Regio was, wat de verblijfsomstandigheden waren en tot slot wordt gekeken of iemand problemen heeft ondervonden in de Koerdische Autonome Regio en sprake kan zijn van een reëel risico bij terugkeer waartegen de Koerdische autoriteiten geen bescherming kunnen of willen bieden.   Voor iedere aanvraag wordt een individuele afweging gemaakt of iemand recht heeft op bescherming van Nederland en of er sprake is van een reëel risico op een onmenselijke of vernederende behandeling bij terugkeer.   Het kan voorkomen dat na een langdurig verblijf in een ontheemdenkamp waar iemand een ’naar lokale maatstaven normaal leven’ leidde wordt aangenomen dat het ontheemdenkamp de normale woon- of verblijfplaats was.   Van belang bij de vraag of een gebied waar een jezidi heeft verbleven aangemerkt wordt als de normale woon- of verblijfplaats is of de jezidi daar naar lokale maatstaven gemeten op een normaal niveau heeft kunnen functioneren. Gelet op recente informatie van het ministerie van Buitenlandse Zaken zie ik dat dit niet geldt voor jezidi’s die uit andere delen van Irak naar de Koerdisch Autonome Regio zijn gevlucht. De ontheemde jezidi’s hebben het bovengemiddeld zwaar in de Koerdisch Autonome Regio.   Dat betekent dat voor jezidi’s die afkomstig zijn uit andere delen van Irak en die zijn gevlucht naar de Koerdisch Autonome Regio en daar voor hun komst naar Nederland verbleven hebben, ik bij de beoordeling van hun asielaanvraag de Koerdisch Autonome Regio niet (langer) aanmerk als hun normale woon- of verblijfplaats. Dat heeft tevens tot gevolg dat voor hen het beleid van kwetsbare minderheden van toepassing is.   Het enkel behoren tot een kwetsbare minderheidsgroep is in zichzelf onvoldoende om als jezidi een verblijfsvergunning te krijgen. Er moet sprake zijn van geloofwaardige individualiseerbare verklaringen, waaruit beperkte indicaties naar voren komen die duiden op een risico op ernstige schade als persoon.   De vreemdeling zal de individuele elementen die moeten worden gewogen zelf moeten aandragen en aannemelijk maken, maar de bewijslast die dan op een jezidi als kwetsbare minderheid ligt, is relatief licht.   Wat betreft de Koerdische opvangcapaciteit merk ik op dat het ambtsbericht Irak van april 2018 meldt dat de aanwezigheid van grote aantallen ontheemden en vluchtelingen een zwaar beslag op de bestaande voorzieningen legde. Dit wordt bevestigd door het meer recente bericht van UNHCR. Hoewel de situatie in sommige vluchtelingenkampen in de Koerdisch autonome regio niet optimaal is, kan niet in zijn algemeenheid gesteld worden dat de opvang aldaar niet voldoet.   Ik heb het ministerie van Buitenlandse Zaken gevraagd bij het komende algemeen ambtsbericht over Irak, dat ik begin volgend jaar verwacht, extra aandacht te besteden aan de jezidi’s, zodat het beleid in overeenstemming blijft met hun positie in Irak. Eventuele belangrijke ontwikkelingen in de tussentijd worden uiteraard ook gevolgd.   Vraag 5   Kunt u aangeven hoeveel yezidi’s op de nominatie staan om terug gestuurd te worden?   Antwoord op vraag 5   De etniciteit en religie van (afgewezen) asielzoekers wordt niet bijgehouden. Ik heb bij uitzondering de Dienst Terugkeer en Vertrek gevraagd om handmatig de dossiers van Irakese staatburgers die in vreemdelingenbewaring zitten door te nemen. In de betreffende dossiers zijn geen indicaties gevonden dat zij tot de jezidi’s behoren.   Vraag 7   Deelt u de mening dat er een onderscheid is tussen niet tegen de regels in gaan en het uitzetten van mensen naar een -in de ogen van de Hoge Commissaris voor de vluchtelingen- onveilig gebied?   Antwoord op vraag 7   Uit de beschikbare informatie volgt niet dat de Koerdisch Autonome Regio niet geschikt zou zijn als opvang voor ontheemden. UNHCR noemt de Koerdisch Autonome Regio ook niet onveilig – zie de recente rapporten van UNHCR van mei 2019.   Bij de individuele asielaanvraag wordt uitdrukkelijk gekeken wat het persoonlijk relaas van iemand is. Als een jezidi destijds uit Centraal-Irak naar de Koerdisch Autonome Regio is gevlucht en daar de afgelopen jaren zonder noemenswaardige problemen heeft gewoond en nu pas door is gereisd naar Nederland en hier asiel aanvraagt, dan wordt dit meegenomen bij de beoordeling van het beschermingsverzoek. Als laatste woon/verblijfplaats wordt dan net als bij andere zaken, aangenomen dat dit de Koerdisch Autonome Regio is en wordt individueel bezien of het redelijk is dat iemand daar naartoe terug kan keren.   Zoals ik hiervoor heb aangewezen, zal ik bij de beoordeling van de asielaanvraag van jezidi’s die afkomstig zijn uit andere delen van Irak en die zijn gevlucht naar de Koerdisch Autonome Regio en daar nu verblijven ervan uitgaan dat zij afkomstig zijn uit Centraal-Irak. Voor hen is het beleid van kwetsbare minderheden van toepassing.   1) https://nos.nl/l/2282255   VERTROUWELIJK  
  Datum: 3 juli 2019   Nr: 2019D29395   Indiener: A. Broekers-Knol, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid   Bron:    tweedekamer.nl
submitted by kamerstukken-bot to kamerstukken [link] [comments]

Antwoord op vragen van de leden Van der Staaij, Koopmans, Voordewind, De Roon en Van Helvert over aanvallen door radicale moslims op christenen in Nigeria

Hierbij bieden wij de antwoorden aan op de schriftelijke vragen gesteld door de leden Van der Staaij (SGP), Koopmans (VVD), Voordewind (ChristenUnie), De Roon (PVV) en Van Helvert (CDA) over aanvallen door radicale moslims op christenen in Nigeria. Deze vragen werden ingezonden op 7 juni 2019 met kenmerk 2019Z11576.   De Minister van Buitenlandse Zaken,   Stef Blok   De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,   Sigrid A.M. Kaag   Antwoorden van de Minister van Buitenlandse Zaken en de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking op vragen van de leden Van der Staaij (SGP), Koopmans (VVD), Voordewind (ChristenUnie), De Roon (PVV) en Van Helvert (CDA) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over aanvallen door radicale moslims op christenen in Nigeria.   Vraag 1   Kent u het bericht ‘Report: Radical Muslims suspected in May attacks on Nigerian Christians’? 1)   Antwoord   Ja   Vraag 2   Kunt u bevestigen dat tientallen Nigeriaanse christenen in de omgeving van Jos na een kerkbezoek zijn vermoord door moslimterroristen?   Antwoord   De regering bevestigt dat op 27 mei Nigeriaanse christenen zijn vermoord na een kerkbezoek in de omgeving van Jos.   Vraag 3   Beaamt u dat deze moordpartij onderdeel is van een bredere en zorgelijke trend? 2)   Antwoord   De moordpartij is onderdeel van het complexe conflict tussen boeren en herders in de Middle Belt van Nigeria, zoals eerder geschetst in onze beantwoording Kamervragen van 12 maart jongstleden en van 16 en 21 augustus 2018.   Vraag 4   Deelt u de zorg dat radicaalislamitische Fulani-herders delen van Nigeria willen ‘Fulaniseren en islamiseren'?   Antwoord   Wat het kabinet eerder heeft benadrukt in de beantwoording van Kamervragen over het conflict tussen voornamelijk islamitische Fulani-herders en voornamelijk christelijke boeren is dat de oorzaken van dit conflict niet primair van religieuze aard zijn. Dit langslepende, complexe conflict kent een veelheid aan grondoorzaken. Toenemende druk op schaarse natuurlijke hulpbronnen als water en land zijn de belangrijkste. De spanningen lijken vooral toe te nemen als gevolg van onder andere bevolkingsgroei, de effecten van klimaatverandering en een toestroom van vluchtelingen uit het Noordoosten. De Nigeriaanse regering slaagt er niet in om de geweldsuitbarstingen te beteugelen. Moordpartijen blijven helaas onbestraft. Dit verergert de spanningen en wakkert etnische en religieuze sentimenten aan.   Vraag 5   Wat is de huidige situatie in Nigeria inzake de verspreiding en omvang van irreguliere gewapende strijdgroepen, zoals het islamitische Boko Haram?   Antwoord   Het conflict in het Noordoosten van Nigeria is inmiddels ruim 10 jaar oud. Nadat de Nigeriaanse strijdkrachten, in samenwerking met de strijdkrachten van de buurlanden, aanvankelijk veel progressie boekten is sinds medio 2018 sprake van stagnatie. Maiduguri, de grootste stad in het Noordoosten, is inmiddels relatief veilig maar daarbuiten is de controle van de strijdkrachten beperkt. De verschillende gewelddadige extremistische strijdgroepen hebben daar veel bewegingsvrijheid en voeren met regelmaat aanvallen uit op vooral militaire, maar ook civiele, doelen. Hierdoor zijn naar schatting ruim 800.000 mensen niet bereikbaar voor humanitaire hulpverlening. De schattingen over de omvang van de verschillende groeperingen lopen uiteen, maar het gaat minimaal om enkele duizenden strijders.   Vraag 6   Bent u bereid met de Nigeriaanse overheid in gesprek te treden over hoe Nederland maatregelen kan steunen ten behoeve van de versterking van het veiligheidsapparaat en van de rechtsstaat in geheel Nigeria, ook ten bate van kwetsbare christenen?   Antwoord   Het conflict staat op de agenda tijdens bilaterale gesprekken en zal ook tijdens het bezoek van Minister Kaag aan Nigeria in juli worden besproken. Nederland zet zich in om de Nigeriaanse rechtstaat te versterken door toegang tot recht voor burgers te verbeteren. Hiermee wil Nederland ook bijdragen aan conflictoplossing en –preventie op de langere termijn. Daarnaast wisselt Nederland kennis uit met het Office of The National Security Advisor over het tegengaan en voorkomen van gewelddadig extremisme, onder andere door het organiseren van masterclasses.   Vraag 7   Bent u bereid de kwetsbare positie van Nigeriaanse christenen ook te agenderen binnen de Europese Unie en in internationale gremia zoals de Verenigde Naties?   Antwoord   Nederland steunt de internationale inzet om bij te dragen aan een oplossing voor het conflict tussen boeren en herders. Niet alleen in VN en EU-verband maar ook in regionaal verband (ECOWAS). Bij gelegenheden zal Nederland aandacht vragen voor dit onderwerp.   Vraag 8   Wilt u de speciale gezant voor godsdienstvrijheid opdracht geven zich onder meer expliciet in te zetten voor vervolgde christenen in Nigeria?   Antwoord   Aangezien het conflict in de “Middle Belt” ook een religieuze dimensie heeft zal de speciale gezant ook daar ingezet worden.   https://www.dailywire.com/news/47897/report-radical-muslims-suspected-may-attacks-jacob-airey   Aanhangsel van de Handelingen, 2017-2018, nr. 1596 en Aanhangsel van de Handelingen, 2018-2019, nr.82
  Datum: 3 juli 2019   Nr: 2019D29391   Indiener: S.A. Blok, minister van Buitenlandse Zaken   Bron:    tweedekamer.nl
submitted by kamerstukken-bot to kamerstukken [link] [comments]

Antwoord op vragen van het lid Kwint over het bericht dat er woede is over de woekerhandel in kaartjes voor een voetbalwedstrijd

Hierbij zend ik u mede namens de Minister van Justitie en Veiligheid en de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de antwoorden op de vragen van het lid Kwint (SP) inzake het bericht dat er woede is over de woekerhandel in kaartjes voor een voetbalwedstrijd (kenmerk 2019Z03529).   Hoogachtend,   mr. drs. M.C.G. Keijzer   Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat   2019Z03529   1   Heeft u kennisgenomen van het feit dat er woekerhandel plaatsvindt bij de verkoop van kaarten voor Feyenoord-Ajax?   Antwoord   De berichtgeving daarover is mij bekend.   2   Bent u het met de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB) eens dat dit een bedreiging is voor het hele Nederlandse voetbal? Zo nee, waarom niet?   Antwoord   Samen met de KNVB, betaald voetbalorganisaties, politie, OM, gemeenten en supporters werkt de minister van JenV aan gastvrij en veilig voetbal. Het streven is om voetbalsupporters zonder al te veel beperkingen een wedstrijd te kunnen laten bezoeken.   Navraag bij de KNVB leert dat het doorverkopen van toegangskaarten als probleem wordt gezien voor het betaald voetbal in Nederland. Betaald voetbalorganisaties en de KNVB worden geconfronteerd met de negatieve effecten van de doorverkoop van toegangskaarten.   Door de doorverkoop van entreebewijzen lopen clubs het risico minder zicht te hebben op wie er in het stadion aanwezig is. Deze informatie is gewenst om bijvoorbeeld te voorkomen dat personen met een stadionverbod het voetbalstadion betreden. Ook kan er niet op worden toegezien of de supporters in de juiste vakken (voor uit- of thuissupporters) terecht komen.   3   Hoe is de veiligheid in het stadion nog te waarborgen als de doorverkoop van voetbalkaarten zo makkelijk kan plaatsvinden?   Antwoord   Gelukkig verloopt het merendeel van de betaald voetbalwedstrijden zonder noemenswaardige incidenten. Zodra de KNVB of voetbalclub signaleert dat er sprake is van secundaire handel, dan blokkeren zij de toegangskaart(en) die middels secundaire handel verkregen is/zijn. Doorverkochte kaarten verliezen conform de Standaardvoorwaarden van de KNVB (die gelden tijdens voetbalevenementen) hun geldigheid. De Standaardvoorwaarden zijn op de website van de KNVB terug te vinden (gedeponeerd ter Griffie van de   Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 181/2002). Dergelijke regels mag de club opstellen als voorwaarde voor toegang tot het eigen terrein. Dit kan leiden tot het verval van de geldigheid van de kaartjes en/of een landelijk stadionverbod van 18 maanden inclusief een geldboete van maximaal € 450,opgelegd door de KNVB.   Daarnaast zijn er vanuit het project 'Toegankelijk, gastvrij en veilig voetbal richting 2020' diverse maatregelen genomen om de veiligheid in en buiten de stadions te garanderen en het betaald voetbal een feest te laten zijn voor alle Onze referentie supporters. De maatregelen zijn onder te verdelen in een vijftal categorieën: 1444721 integrale persoonsgerichte aanpak, gastheerschap, safety, regierol gemeenten en samenwerken met supporters. Over de voortgang van dit project zal de minister van JenV u dit najaar informeren.   4   Wat vindt u van de reactie van Marktplaats, die zegt geen probleem te zien in de huidige situatie, ook al vindt er eventueel valse handel plaats?   Antwoord   Marktplaats benadrukt in haar reactie dat de hoge prijs voor de kaartjes voor een halve finale van het KNVB-bekertoernooi mede veroorzaakt wordt door het beperkte beschikbare aantal kaartjes voor het publiek. Desgevraagd geeft Marktplaats aan dat voor haar het uitgangspunt is dat alles op haar platform mag worden verhandeld tenzij dit bij wet niet is toegestaan. Marktplaats geeft aan tegelijkertijd op verschillende manieren te proberen misstanden tegen te gaan, bijvoorbeeld door aanbieders er op te wijzen rekening te houden met wettelijke of contractuele restricties. Ook heeft zij een meldingsprogramma dat aangesloten clubs waarschuwt als kaarten voor een wedstrijd op Marktplaats worden aangeboden. Daarnaast waarschuwt Marktplaats websitebezoekers die een "gezocht-advertentie" plaatsen nadrukkelijk voor oplichters, zoals aanbieders van valse kaartjes en doet ze zo nodig meldingen bij het Landelijk Meldpunt Internetoplichting. De redenering van Marktplaats over de wettelijke grenzen en de totstandkoming van de prijs kan ik volgen. Het is daarnaast bemoedigend om te constateren dat Marktplaats wel degelijk oog heeft voor het voorkomen van mistanden op hun platform.   5   Bent u op de hoogte van het Europese initiatief om woekerhandel tegen te gaan?   Antwoord   Ja.   6   Heeft u daarin ook kennisgenomen dat zij ook oproepen tot nationale wetgeving? Zo ja, waarom weigert u hiermee aan de slag te gaan?   Antwoord   Voor wat betreft nationale wetgeving verwijzen we u door naar antwoorden op eerdere Kamervragen van u (Aanhangsel 2018-2019, nr. 1160). Onze conclusie is dat een nationaal verbod op doorverkoop ineffectief en niet of nauwelijks handhaafbaar is. Daarnaast zou de doorverkoop zich na invoering van nationale wetgeving verplaatsen naar landen waar geen regulering is.   7   In eerdere antwoorden gaf u aan dat u de Autoriteit Consument en Markt (ACM) op de hoogte zou brengen van eventuele misleiding bij ticketverkoop, is de ACM inmiddels tot actie overgegaan? Zo nee, waarom niet?   Antwoord   De ACM is op de hoogte gebracht. De ACM ontvangt voortdurend vele signalen van uiteenlopende consumentenproblemen en moet keuzes maken over welke problemen zij aanpakt. Als onafhankelijke toezichthouder stelt zij zelfstandig haar prioriteiten. Deze afwegingen maakt de ACM op basis van onder meer de ernst van een misstand, het structurele karakter en de schade voor de consument. De ACM doet doorgaans geen uitspraken over de vraag of zij onderzoek doet in een 1444721 bepaalde sector, of wat de status is van eventuele lopende onderzoeken.   8   Wat is het resultaat van dat u deze problematiek in Brussel heeft aangekaart?   Antwoord   Tijdens de Onderwijs, Jeugd, Cultuur en Sportraad in november 2018 is het onderwerp besproken. Ook heb ik de Europese Commissie het verzoek gedaan om de grootte van de problematiek in kaart te brengen.   Het Europees Parlement en de Raad hebben recent in Brussel voorlopige overeenstemming bereikt over een richtlijn met maatregelen om het Europese consumentenrecht te moderniseren. Eén van deze maatregelen is een verbod voor handelaren om met gebruik van software meer kaartjes dan toegestaan te kopen met het doel om deze vervolgens door te verkopen. In het najaar van 2019 wordt over deze richtlijn een definitief besluit genomen.   9   Als u de uitspraak van een Duitse rechter een belangrijk signaal vindt dat woekerhandel niet wenselijk is, zou u een dergelijke uitspraak door een   Nederlandse rechter dan ook niet verwelkomen als er wél nationale wetgeving zou zijn? Zo nee, waarom niet?   Antwoord   Het is niet aan mij om een oordeel uit te spreken over een uitspraak van een rechter. Voor zover ik heb begrepen ging het in de Duitse zaak om   gepersonaliseerde tickets, waarvan de primaire ticketverkopers contractueel in de algemene voorwaarden hebben vastgelegd dat de doorverkoop daarvan uitsluitend via bepaalde platforms mag. In Nederland kunnen primaire ticketverkopers -op grond van de huidige wet- en regelgeving- ook dergelijke algemene voorwaarden verbinden aan de verkoop van gepersonaliseerde tickets. De uitspraak van de Duitse rechter lijkt mij dan ook een belangrijk signaal richting doorverkopers dat zij de algemene voorwaarden die aan toegangskaarten zijn verbonden respecteren.   10   Heeft u kennisgenomen van de data die is vrijgegeven, op last van een rechter, van doorverkoopwebsite ViaGoGo waaruit blijkt dat veel tickets door professionele woekerhandelaren worden doorverkocht?   Antwoord   De berichtgeving daarover is mij bekend.   11   Kunt u aangeven of dit ook geldt voor de Nederlandse variant van deze site?   Antwoord   Daar heb ik geen zicht op. De uitspraak waaraan u refereert heeft betrekking op de Engelse situatie.   12   Bent u bereid onderzoek te doen naar de totale omvang van deze problematiek? Zo nee, waarom niet?   Antwoord   Ik heb niet de middelen tot mijn beschikking om de totale omvang van deze problematiek in kaart te brengen, aangezien het hier gaat om een grensoverschrijdende aangelegenheid. Daarom ben ik aan het inventariseren wat de mogelijkheden zijn op Europees niveau.   13   Bent u bereid regels op te stellen, bijvoorbeeld naar Engels voorbeeld, zodat ook Onze referentie websites die in Nederland opereren hun data openbaar moeten maken zodat 1444721 duidelijk wordt wat het aandeel woekerhandelaren is? Zo nee, waarom niet?   Antwoord   De "court order" van de Britse toezichthouder is gebaseerd op Europees geldende regelgeving over consumentenbescherming en enkele nationale aanvullingen specifiek voor ticketverkoop. In het bijzonder dienen vermeld te worden de nominale waarde van een kaartje en namens wie een tussenpersoon handelt. Wellicht ten overvloede, in Nederland is het ook zonder specifieke ticketwetgeving verplicht om de belangrijkste kenmerken en voorwaarden van het ticket te vermelden (waaronder bijvoorbeeld plaats en eventuele beperkingen ten aanzien van doorverkoop). Daarnaast dient de consument ook te worden geïnformeerd over de identiteit en hoedanigheid van de verkoper (waaronder het feit dat het om secundaire verkoop gaat). Net als de Britse autoriteit nu heeft de ACM hier in het verleden ook op toegezien. Zoals ik eerder heb aangegeven, zal ik omwille van het grensoverschrijdende karakter en de handhaafbaarheid geen nadere nationale regelgeving opstellen.  
  Datum: 12 juli 2019   Nr: 2019D31035   Indiener: M.C.G. Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat   Bron:    tweedekamer.nl
submitted by kamerstukken-bot to kamerstukken [link] [comments]

Wat Zijn Eigenlijk De Vele Voordelen Van Het Gebruik Van Zelfopslag Voor Wooneigenaren En Entrepreeneurs?

Wat Zijn Eigenlijk De Vele Voordelen Van Het Gebruik Van Zelfopslag Voor Wooneigenaren En Entrepreeneurs?
Er zijn eigenlijk tal van belangrijke redenen resident en eigenaar van het bedrijf profiteren van zelfopslagcentra. Self storage geeft verschillende voordelen evenals binnen deze opmaak, zal ik zeker een aantal van de primaire voordelen van het gebruik van zelf opslag locaties bespreken. Opslagruimte Amsterdam
Voordelen Van Zelfopslag Voor Huiseigenaren
Bescherming-de bescherming van uw huishouden is eigenlijk essentieel en ook om deze belangrijkste reden, is het eigenlijk zeker niet een uitstekend concept om middelen en diverse andere makeover gerelateerde instrumenten in het bezit. Als u beschikt over apparaten zoals rotatiegereedschap, zagen, Trapladders en diverse andere elektrische energie apparaten die rond, rekening houden met het behoud van alle van hen in een opslagruimte locatie.
Veiligheid-Er is in feite nog meer veiligheid door middel van zelfopslagsystemen dan onze deskundigen kunnen lokaliseren in onroerend goed. Naast een eenvoudig hangslot zijn er ook veiligheids-en beveiligingsschermen, gated entree, elektronische Beveiligingscamera ' s, Buitenverlichting, beperkt na hrs-toegang en bewaking. Als je nuttige dingen in ons huis bezit die je eigenlijk bezoekt maak gebruik van in de toekomst, is het eigenlijk het meest effectief om ze allemaal in zelfopslagcentra te plaatsen.
Minder rommel-of het nu eigenlijk kantoor of thuis, opslagruimte kan helpen bij het verminderen van rommel en ook maximaliseren van de veel vereiste gebied.
In een opslagruimte locatie, zult u zeker een veilige instelling te vinden die eigenlijk goed onderhouden en droog uit. De locatie van de opslagruimte zal zeker worden bewaakt, samen met verschillende veiligheids-en beveiligingsinstanties variërend van 24-uurs beveiliging tot CCTV surveillance.
Ruimte voor grote voorwerpen - de meerderheid van de mensen zoals het concept van het bezit van Ski waterlopen, Klassieke Auto ' s, kajaks, enzovoort. Als u presteert zeker niet beschikken over voldoende ruimte voor deze dingen of zelfs als u eigenlijk wilt geven veiligheid versus de klimaatconditie, na die verhuur van een zelfopslagsysteem kan de grootste selectie voor u.
Er zijn eigenlijk verschillende gevallen van personen in de zelfopslagsector van het huren van een opslagruimte die ze gemakkelijk kunnen gebruiken om dingen op te halen die ze gemakkelijk kunnen zeker niet langer houden in hun eigendommen. Als onze experts gebruik maken van zelfopslagbronnen, kan ons team zich ontdoen van die kamer in onze residenties en op exact dezelfde gelegenheid behouden deze producten.
Voordelen van Zelfopslag voor bedrijven
Zelfopslag biedt organisaties een verhoogde veelzijdigheid. Of het nu gaat om een lokaal bedrijf of om een grote dienst, ze hebben allemaal een soort opslag nodig. Er zijn eigenlijk veel verklaringen voor dit die variëren van het produceren van een kleine opslagplaats om te zorgen voor veldproducten tot het ontwikkelen van een circulatiefactor voor een aankoopgroep.
Een paar van de belangrijkste redenen diensten nodig hebben om zelf opslag functie:
Het maximaliseren van de werkplek
Wanneer u deze hoeveelheid te vergelijken met de kosten van het verhuren van een zelfopslagsysteem om te verbergen dat niet voorzien of zelfs zelden gebruik gemaakt van de inzending kast, gaat u te zien dat u gemakkelijk kunt besparen bijna 600 op slechts een declaratie kast. Vandaag zeer de dag hebben de meeste bedrijven daadwerkelijk de voordelen van het houden van documentatie, zelden gebruikt meubilair en ook apparaten offsite door middel van het gebruik van zelfopslaglocaties erkend.
Eenvoudige ontwikkeling
Lijkt het erop dat u denkt dat de bestaande werkplek in feite niet voldoende is om aan uw behoeften te voldoen? Als u gebruik maakt van Zelfopslag middelen om deze nauwelijks gebruik van dingen te besparen, zal er zeker geen eis voor een prijzige verhuizing.
Kostenvoordelen
- de dienst wordt daadwerkelijk betaald op een maand tot maand manier die suggereert dat er geen jaarlijkse lease wordt daadwerkelijk gevraagd
- bedrijven ontvangen bovendien steun wanneer zij hun producten zonder kosten moeten verplaatsen
- bij herziening van de prijs van kantoor, zelfopslagkosten is eigenlijk redelijk
- voor een zo groot mogelijk gebruik van het opslagruimtesysteem kunnen ook rekken daadwerkelijk worden geleverd
- u kunt gemakkelijk ook markeringen verkrijgen
- het is eigenlijk veel beter om gebruik te maken van kantoor om winst te maken in plaats van het te gebruiken voor opslagruimte
Surveillance
- onderhoud van nuttige documenten van de bouwplaats tegen alle-natuurlijk ecologisch verlies inclusief brand
- u heeft alleen toegang tot uw persoonlijke kamer.
- u krijgt 24 uur bescherming voor uw nuttige dingen
Voordeel
- Het is eigenlijk eenvoudig om pallet distributies te verwerven
- Trolleys en pallet poorten waardoor het snel en gemakkelijk om uw producten te verplaatsen
- U kunt gemakkelijk toegang tot uw producten 7 keer per week
- Verpakkingsproducten zijn op de internetsite direct beschikbaar
Veelzijdigheid
-geen huur op lange termijn .
- er zijn eigenlijk een verscheidenheid van zelfopslagcentra die slechts een tijd of zelfs 7 keer zien om uw opslagruimte te minimaliseren of zelfs verhogen afhankelijk van uw behoefte
- plooibare locaties, met inbegrip van bulkopslag, vorkheftrucks, vulgulfs, verhoogsystemen, enz.
- aanpasbare huur
- biedt een veelzijdige opslagmogelijkheid voor organisaties die daadwerkelijk worden bevoorraad gelokaliseerd
- plooibaar in relatie tot kamer samen met centra
- tijdelijke toewijding.
12 Vaak Gestelde Vragen Over Zelfopslag.
Of u nu eigenlijk verhuist naar een gloednieuw huis of zelfs daadwerkelijk probeert om wat ruimte in uw huis of zelfs de werkplek te maximaliseren, met behulp van een zelfopslagcentrum zou uw ideale opslagruimte service kunnen zijn. Zelfopslag wordt eigenlijk vandaag grotendeels gebruikt, maar er zijn eigenlijk specifieke cruciale punten die je moet erkennen om je zelfopslagavontuur een zeker plezierig avontuur te creëren. Hier zijn eigenlijk een aantal van de meest regelmatig gesproken met zelfopslaging soortgelijke onderzoeken samen met hun antwoorden.
 1. Dat Gebruik Maakt Van Zelfopslag?
- Ondernemers die daadwerkelijk op zoek zijn naar extra opslagruimte voor inventaris.
- Mensen die echt zijn verhuisd naar een gloednieuwe stad voor een baan.
Huiseigenaren die op vakantie gaan.
- Mensen die hun eigendommen herinrichten en een korte opslagruimte nodig hebben.
- Mensen die daadwerkelijk hebben afgeslankt hun eigendommen en zijn eigenlijk op zoek naar tijdelijke opslagruimte net voordat ze kunnen kiezen wat te presteren samen met de extra persoonlijke bezittingen die ze uitvoeren zeker niet nodig hebben.
 1. Welke Items Kunnen Eigenlijk Worden Opgeslagen In Een Zelfopslag?
Bijna elk soort kostbaarheden kan in eigen opslag worden gehouden. Dit kan gemakkelijk bestaan uit huishoudelijke meubelproducten, sportieve activiteiten apparaten, oefengereedschappen, RV ' s, records, study mess, rode wijnen, kleding, residentiemeubilair, documenten, werkplekbezittingen, voertuigen, enzovoort typisch, bijna alles zo weinig als een rapport of zelfs zo groot als een voertuig kan worden gehouden in een zelfopslagplaats.
 1. Bestaat er een goede beveiliging?
Deze dieven zijn eigenlijk routinematige consumenten alleen maar zoals u die daadwerkelijk een opslagruimte apparaat hebben gehuurd en brengen hun taak naar voren wanneer het eigenlijk de juiste gelegenheid is om dat uit te voeren. Ze krijgen in de zelf opslag centrum alleen als een routine consument en ook verminderd de sloten van verschillende apparaten samen met schroefsnijmachines, evenals het veranderen van deze sloten samen met hun persoonlijke. Als u wilt voorkomen dat dit soort hoofdpijn, is het eigenlijk van vitaal belang voor u om uit te zoeken of de zelfopslagbron maakt gebruik van cyndrische tube haren in plaats van sloten en ook als ze daadwerkelijk in alarmsystemen op elke deur in hun bron.
 1. Wat zijn de kosten en kortingen?
Als je goed van plan bent en je spullen goed in te laden, zul je in staat zijn om uit te vinden wat voor soort opslagruimte je zeker nodig hebt. Opslagruimte systemen gebeuren in verschillende metingen en ook samen met verschillende snelheden. Door het selecteren van een zelfopslagsysteem dat eigenlijk de juiste dimensie is voor uw bezittingen, zult u zeker in staat zijn om geld te besparen.
Er zijn eigenlijk veel zelfopslagcentra die een gereduceerde prijs aan het begin leveren en hun kosten verhogen een paar maanden nadat je daadwerkelijk verhuisd uw bezittingen in. Voorafgaand aan het selecteren van een vestiging, vraag de toezichthouder over hun transferkosten en hoe vaak hun boost hun prijzen.
Zelfopslagkosten zullen zeker verschillen afhankelijk van uw opslagruimte vereist. Als u een groot opslagruimte apparaat nodig hebt, moet u anticiperen op een hogere kosten.
 1. Welke Grootte Heb Ik Nodig?
Als jullie op dit moment daadwerkelijk hebben voorbereid welke dingen jullie zeker In opslagruimte zullen plaatsen, probeer ze allemaal in techniek voor te bereiden zodat jullie de dimensie van het systeem kunnen ontdekken die jullie zeker nodig zullen hebben. Zij zullen zeker in staat zijn om u te helpen een geschikte opslagruimte apparaat voor uw wensen te vinden.
 1. Wat Moet Ik Weten Over Zelfopslagcontracten?
Veel opslagbedrijven zullen u zeker nodig hebben om een vooruitbetaling te creëren. Aanbetalingen zoals alle vormen van huur, het gebruik van apparatuur, bijvoorbeeld het verplaatsen van bedekkingen in de loop van de huurperiode en het dekken van schade.
 1. Wat zijn de soorten Zelfopslag beschikbaar?
Er zijn eigenlijk 2 primaire stijlen van Zelfopslag. Binnen opslag is eigenlijk meestal temp gecontroleerd en heeft eigenlijk beschermde wandstructuren. Gevallen van opslag kunnen niet worden afgeschermd of zelfs temperatuur niveau beheerd.
 1. Heb Ik Een Klimaatregelaar Nodig?
Door het weer zelf op te slaan, zullen uw waardevolle spullen die komen uit ernstige weersomstandigheden situaties zeker worden beschermd. Als u daadwerkelijk lijkt om meer beveiliging te geven aan uw items, Selecteer een zelfopslagcentrum dat is eigenlijk omgeving behandeld.
 1. Kan Ik Een Verzekering Krijgen Voor Mijn Bezittingen?
Veel zelfopslagbedrijven voeren zeker geen verzekering tegen enige vorm van problemen of zelfs reducties. Zeker niet alle dingen die je houdt zullen daadwerkelijk worden behandeld onder het verzekeringspolis programma.
De minimale huurduur in veel van de Self storage center is eigenlijk een maand. U kunt uw producten in het establishment houden voor een, paar maanden, een jaar of zelfs voor elke vorm van grootte van uw tijd.
 1. Zijn eigenlijk alle Zelfopslagfaciliteiten hetzelfde?
Als u in Leeds verblijft, zult u zeker honderden zelfopslagbronnen ontdekken op uw locatie. Er zijn eigenlijk verschillende variaties tussen de verschillende zelfopslagcentra en ook het begrijpen van deze variaties kan gemakkelijk helpen u de beste optie te creëren.
 1. Wat Zijn Zelfopslagveilingen?
Een openbare veiling voor Zelfopslag wordt eigenlijk gehouden wanneer een individu daadwerkelijk producten heeft achtergelaten in een opslaginrichting en heeft eigenlijk verzuimd om te betalen lease. Een openbare veiling wordt eigenlijk nagestreefd recupereren van de prijzen, losse kosten, huur, enzovoort. Ongeacht of individuen gemakkelijk kan zeker niet kopen van de opslag apparaat in contanten geld, zelf opslag locaties kunnen ze allemaal om hun producten te veilen om kosten te betalen die planning.
Wat Is Eigenlijk Zelfopslag?
Veel opslaglocaties zullen vragen om een soort verzekering op uw items. Soms zal het plan van uw huiseigenaar zeker betrekking hebben op de componenten van uw opslagapparaat; zo niet, dan zullen bijna alle centra zeker een verzekeringspolis bezitten die u kunt verwerven.
Sommige Dingen Die Je Moet Weten Over Zelfopslag.
Het is eigenlijk van vitaal belang om voortdurend te informeren uw zelf opslag toezichthouder van elke vorm van verbeteringen in handvat, telefoonvariëteit, e - mail of zelfs verschillende andere belgegevens dus als ze gemakkelijk kunnen bereiken als ze moeten-of ze moeten uitleggen huur te betalen overmakingen die eigenlijk zijn als gevolg van of zelfs nodig hebben om u te informeren over het opzetten van routine onderhoud bij de bron die mogelijk invloed op u zou kunnen hebben. Wanneer u veel langer nul nodig hebt uw zelfopslagsysteem is het eigenlijk belangrijk om zeker te maken dat u uw supervisor adviseert samen met de passende kennisgeving gespecificeerd in uw huurovereenkomst.
U kunt er normaal gesproken op vertrouwen dat u zich aan uw zelfopslagsysteem houdt, mits u blijft om uw huur te besteden. Veel zelfopslagcentra leveren nu geautomatiseerde terugbetalingsmogelijkheden met behulp van een bankpas of zelfs geautomatiseerde bankrekening geld. Deze alternatieven zeker niet alleen besparen u de kans en ook komen van de noodzaak om altijd te onthouden om te helpen maken van de overmaking maandelijks maar kan gemakkelijk ook besparen u komen van misschien het laten vallen van uw bezittingen als u vergeet om te betalen voor de huurprijs voor een lange termijn.
Zelfopslag heeft nog steeds vaak betrekking op het verhuren van een standaard zelfopslagapparaat in uw buurt zelfopslaglocatie. Zelfopslag wordt eigenlijk vaak gebruikt in de loop van de mogelijkheden van verandering zoals:.
Het doel van deze specifieke opmaak is eigenlijk om zoveel mogelijk informatie te leveren over het zelfopslagsveld en ook zelfopslagsystemen. Om te beginnen, laat ons bedrijf een paar van de belangrijke suggesties over precies hoe te lokaliseren lokale gebied zelf opslag.
Het grootste deel van het moment dat u uw persoonlijke haar moet leveren, met het feit dat verschillende centra u zeker zullen bieden samen met een hangslot, hetzij als een gemeenschappelijke methode of zelfs als aspect van een verhuizing-in uniek. De harde schijf hangslot is eigenlijk sterk aanbevolen als de absolute meest veilige en veilige vorm van hangslot. Zelfopslagvoorzieningen beschikken vaak over verschillende andere veiligheids-en beveiligingsstappen, waaronder:.
Het opslaan van de apparaten varieert in de metingen, samen met het kleinste systeem dat normaal gesproken 5' × 5' is en het meest uitgebreide is eigenlijk ergens rond 10 × 30. Enorme, zeer bloeiende plaatsen kunnen gemakkelijk zelf opslag in een opslagkast die eigenlijk ook veel kleiner is dan 5' x5' en sommige opslagmiddelen leveren enorme garage soort opslagruimtes die zeker een entertainment auto zal houden. De meerderheid van de opslagruimte locaties markt elk klein ding dat u zeker nodig heeft voor de verpakking en het houden van bestaande uit containers, blaardeksel, strip, kussenhoezen, evenals nog meer.
De telefoonhandleiding kan eigenlijk zeker gunstig zijn wanneer het gebeurt met het lokaliseren van opslagruimte oplossingen in uw buurt plaats. De yellowish webpagina ' s zullen een verbinding hebben met de variëteiten van de bedrijven die opslagruimte bedrijven leveren.
Omheinde huizen.
Toegang Tot De Digitale Poort.
Veiligheidscamera ' S.
Intense Verlichting.
Supervisors ter plaatse.
Over het algemeen zal het opslaan van locaties zeker beschikken over WGS op de werkplek en gateway hrs. Gateway hrs zijn eigenlijk de hrs die u gemakkelijk kunt verkrijgen op het gebouw om toegang te krijgen tot uw systeem.
Probeer je zelf opslag te vinden in jouw plaats? Zelfopslag kan nodig zijn voor veel functies. Het kan nodig zijn voor factoren zoals decluttering, handels opslagruimte, extra ruimte opslag, jonge residentie afkomstig van de universiteit opslag, het opslaan van de privé waardevolle spullen van een genoten die daadwerkelijk is overleden, het opslaan van gezondheid en fitness apparaten, het opslaan van garage verkoop dingen, upgraden van onroerend goed opslag, bedrijf opslagruimte en ook nog veel meer.
Ga recht naar de opslagruimte - als je daadwerkelijk hebt gezien een aantal zelfopslagplaatsen rond uw regionale regio, op dat punt kunt u gemakkelijk sturen naar het gebied recht en ook vinden extra met betrekking tot hun bedrijven. Het opslaan van zaken zal zeker zeer waarschijnlijk kiezen voor sites die een echt goede huidwaarde bezitten.
Resultaat Lokale Zelfopslagbedrijven.
In de huidige verleden tijd, Zelfopslag net is gemaakt leasing van een 'opslagapparaat' afkomstig van uw communautaire opslagruimte resource, niettemin de laatste tijd zijn verschillende andere keuzes daadwerkelijk beschikbaar gekomen, zoals vervoerbare en boot-naar-winkel keuzes. Vandaag de dag zelfopslagsystemen bieden verschillende gemakken, evenals mogelijkheden met weer gemeten apparaten, systemen samen met indoor toegang krijgen tot eenvoudig, zelfopslagsystemen samen met een aantal verhalen, evenals verschillende veiligheid en beveiliging, evenals toegankelijkheidsmogelijkheden alleen om een paar van te bellen.
Verplaatsen.
Make-over.
Laat het leger vrij.
Rust in het College / semester.
Organisatie excessief (aanbod, apparaten, producten, enz.).
De Self storage verhuur methode is eigenlijk redelijk zeer eenvoudig. Het opslaan van apparaat verhuur regelingen zijn eigenlijk meestal maand-tot-maand, evenals de hele methode komt van de gelegenheid die u besluit over een bron tot de mogelijkheid die u gemakkelijk kunt beginnen met het verplaatsen van uw items in uw gloednieuwe opslagruimte apparaat normaal krijgt veel minder dan een halve hr.
Opslagruimteproviders kunnen bovendien gemakkelijk ook daadwerkelijk via de drukmedia worden geplaatst. U kunt verschijnen via uw nabijgelegen kranten en ook publicaties om te zien of zij beschikken over reclamecampagnes met betrekking tot zelfopslagaanbieders.
 1. Borden, uitzendingen en ook de tv zijn eigenlijk ook uitstekende manieren voor de buurt opslag bedrijf om hun titels rond te ontvangen. Wanneer aandacht besteden aan uw favoriete nummers terminal, het bekijken van tv of zelfs reizen op de snelweg, kijk uit voor deze reclamecampagnes.
Meer dan 80% van de opslagaanbieders beschikt op deze tijden over internetsites om mogelijke klanten binnen te halen. Uw regionale zelfopslagsite gaat details bevatten zoals surveillanceattributen, huur terugbetaling relevante informatie, gewoon hoe te verkrijgen naar de website, metingen van systemen, gateway hrs en ook diverse andere noodzakelijke details die u zeker helpen beslissen over de ene die voldoet aan uw opslagruimte vereist.
submitted by ronaldrogers7162 to u/ronaldrogers7162 [link] [comments]

Antwoord op vragen van het lid Bruins Slot over het bericht dat het AMC honderden hoofden van omstreden Amerikaans bedrijf kocht

Vragen van het lid Bruins Slot (CDA) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat het AMC honderden hoofden van omstreden Amerikaans bedrijf kocht (Ingezonden 14 december 2018) (2018Z23864)   1   Heeft u kennisgenomen van de berichtgeving dat het AMC honderden hoofden van een omstreden Amerikaans bedrijf kocht? 1)   Antwoord 1: Ja, ik heb kennis genomen van deze berichtgeving.     2   Herinnert u zich nog uw antwoorden op de Kamervragen van 20 februari 2018 over het bericht “US body brokers supply world with torsos, limbs and heads (Reuters)?” 2)   Antwoord 2: Ja, ik herinner mij de antwoorden van mijn collega minister voor Medische Zorg en Sport.     3   Wat vindt u van de praktijken, waarbij Amerikaanse bedrijven woekerwinsten maken met onder meer de handel in lichaamsdelen in Nederland?   Antwoord 3: Ik begrijp de zorgen van uw Kamer over de winsten die commerciële bedrijven volgens deze berichtgeving zouden halen uit de donatie van lichamen of de levering van lichaamsmateriaal voor medisch-wetenschappelijk onderzoek en onderwijs.[1] In de berichtgeving wordt gesuggereerd dat Amerikaanse bedrijven potentiële donoren met financiële prikkels overhalen tot het doneren van hun lichaam en hen onvolledig informeren.   Het bieden van financiële prikkels aan de donor bij het doneren van het lichaam(-smateriaal) past niet in het Nederlandse stelsel. In Nederland staan donoren hun lichaam of lichaamsmateriaal af als altruïstische daad. Zij zouden met het doneren geen financieel voordeel mogen behalen. Dit kan immers tot onwenselijke prikkels leiden. Zo kunnen kwetsbare mensen verleid worden om ingrepen op het lichaam te ondergaan of het lichaam of lichaamsdelen dan wel ander lichaamsmateriaal af te staan om financiële redenen.   In diverse wetten is het dan ook verboden om financiële prikkels te bieden voor donatie van lichaamsmateriaal, bijvoorbeeld door artikel 2 van de Wet op de orgaandonatie en artikel 4, lid 2 van de Wet inzake bloedvoorziening. Ook in de toekomstige Wet zeggenschap lichaamsmateriaal (Wzl) zal worden opgenomen dat het verboden is om een vergoeding te geven die meer bedraagt dan de door de donor of de beslissingsbevoegde in verband daarmee gemaakte kosten. Deze voorbeelden gaan over het doneren van lichaamsmateriaal, niet het doneren van het lichaam. Dit laatste wordt geregeld in de Wet op de lijkbezorging (Wlb), waarin staat dat iemand bij leven toestemming kan geven om zijn of haar lichaam na overlijden te laten ontleden in het belang van de wetenschap of het wetenschappelijk onderwijs. In de huidige praktijk is er geen sprake van het bieden van financiële prikkels voor het doneren van een lichaam. Een verbod is momenteel nog niet expliciet geregeld. Met de Wzl wordt ook in de Wlb geëxpliciteerd dat een hogere vergoeding aan de donor of beslissingsbevoegde dan eventueel gemaakte kosten, verboden is.   In Nederland is geen sprake van een absoluut verbod op commerciële handelingen met lichaamsmateriaal. Lichaamsmateriaal wordt gebruikt door de medisch-wetenschappelijke sector, waarmee vanzelfsprekend geld gemoeid kan zijn. Bijvoorbeeld als het gaat om de ontwikkeling van nieuwe technologieën of geneesmiddelen. Ik vind het acceptabel dat partijen die onderdeel zijn van deze sector winst maken, omdat dit leidt tot vooruitgang in onze gezondheidszorg.   Voor mij staat derhalve voorop dat een donor moet weten voor welk doel zijn lichaam wordt bestemd of voor welk doel zijn lichaamsmateriaal wordt afgenomen en gebruikt. Het uitgangspunt moet zijn dat hij expliciete toestemming geeft voor het afnemen, bewaren en het gebruik van het lichaam of lichaamsmateriaal voor die doelen. Het is daarom essentieel dat de donor deugdelijk wordt geïnformeerd voordat hij/zij toestemming geeft. Dit omvat het informeren van de donor over eventuele commerciële handelingen met het gedoneerde lichaam of lichaamsmateriaal en over de vraag of en wie daarmee winst kan behalen.   Ik acht het van belang dat Nederlandse wetenschappelijke instellingen zich ervan vergewissen dat er sprake is van geïnformeerde toestemming, ook als het lichaam of lichaamsmateriaal niet uit Nederland komt. Het borgen van deze geïnformeerde toestemming en het onder strikte voorwaarden toestaan van bepaalde uitzonderingen op dit beginsel is een belangrijke reden om te werken aan het wetsvoorstel Wet zeggenschap lichaamsmateriaal (Wzl). Het conceptwetsvoorstel is in 2017 in publiek beraad geweest. Er kwamen veel reacties uit het veld op dit voorstel. Dit is ook de reden dat ik eerder in mijn nota medische ethiek (Kamerstuk 34 490, nr. 1) liet weten dat ik nog in beraad had hoe ik hiermee verder zou gaan. Op dit moment werk ik aan een reactie op de publieke consultatie en verwacht ik dat in 2020 het wetsvoorstel bij de Tweede Kamer kan worden ingediend.   4   Wat is de reden dat meerdere academische centra afgelopen jaar op hun site aangaven dat ze voldoende aan de wetenschap ter beschikking gestelde lichamen hadden en een beperking instelden, terwijl zij wel lichaamsdelen tegen betaling uit de Verenigde Staten importeerden?   Antwoord 4: Verschillende anatomische instituten hebben inderdaad een rem op de inschrijving voor donatie ingevoerd, dit heeft te maken met de capaciteit van deze instituten om de lichamen te bewaren of de methode waarmee het lichaam wordt bewaard. In Nederland worden lichamen meestal gebalsemd, een methode waarbij het lichaamsmateriaal lange tijd bewaard kan worden en vaak geschikt is voor onderwijs of onderzoek. Voor sommige operatietechnieken is balseming echter minder geschikt, omdat het materiaal hierdoor minder beweeglijk is en de weefseltextuur kan veranderen. Een geschiktere methode kan dan zijn om het diepgevroren te bewaren. Op dit moment kiezen de meeste UMC’s niet of slechts beperkt voor deze methode voor hun eigen donoren, omdat dit een grotere logistieke belasting meebrengt en omdat eenmaal ontdooid lichaamsmateriaal zeer kort kan worden bewaard. Bij balseming kan het lichaamsmateriaal veel langer worden bewaard. Een uitgebreidere toelichting geef ik in mijn separate brief over het bericht ‘AMC kocht honderden hoofden van omstreden Amerikaans bedrijf’, die ik gelijktijdig met deze beantwoording naar uw Kamer stuur.   5   In hoeverre is artikel 3 van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie op de handel in lichaamsdelen zoals beschreven in het desbetreffende item van toepassing, waarin staat er een verbod is om het menselijk lichaam en bestanddelen daarvan als zodanig als bron van financieel voordeel aan te wenden? Als dit artikel niet van toepassing is, waarom dan niet?   Antwoord 5:   Artikel 3 van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie (hierna: Handvest) omvat het recht op lichamelijke en menselijke integriteit. Het tweede lid bepaalt dat in het kader van de geneeskunde en de biologie onder andere in acht moet worden genomen de vrije en geïnformeerde toestemming van de betrokkene en het verbod om het menselijk lichaam en bestanddelen daarvan als zodanig als bron van financieel voordeel aan te wenden. Het beginsel bevat geen absoluut verbod op commerciële handelingen met lichaamsmateriaal.   Artikel 3 richt zich, net zoals andere bepalingen van het Handvest, niet rechtstreeks tot burgers of bedrijven. De bepalingen van het Handvest zijn gericht tot de instellingen, organen en instanties van de Unie en tot de lidstaten. Anders dan internationale grondrechtenverdragen zoals met name het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, bevat het Handvest een algemene beperking ten aanzien van de toepasselijkheid op het handelen van de lidstaten. Er moet namelijk sprake zijn van het uitvoeren van Europese regelgeving. In de hierboven beschreven situatie waarbij het gaat om het door burgers (in de Verenigde Staten) bij leven bestemmen van het lichaam voor (ontleding in het belang van) doelen als wetenschappelijk onderzoek, bevat het Unierecht echter geen regels. Om die reden is deze bepaling van het Handvest op de onderhavige casus strikt genomen niet van toepassing.   Wel onderschrijf ik het uitgangspunt van artikel 3 ten zeerste, namelijk dat lichaamsmateriaal afkomstig is uit vrijwillige en onbetaalde donaties. Het bieden van een vergoeding aan de donor voor de door hem in verband met de donatie gemaakte onkosten (zoals een reiskostenvergoeding) staat hieraan niet in de weg. Hier gaat immers geen financiële prikkel vanuit. Zoals ik heb aangegeven in mijn antwoord op vraag 3 staan voor mij de geïnformeerde toestemming en de altruïstische daad voorop. Dit omvat ook het geven van informatie over commerciële handelingen met lichaamsmateriaal en over eventuele daarmee gepaarde gaande winst.     6   Wat bent u van plan om in de wet zeggenschap lichaamsmaterieel te regelen met betrekking tot het gebruik en het handelen in geïmporteerde lichaamsdelen of lichaamsdelen die niet via de anatomische centra in Nederland zijn verkregen?   Antwoord 6:   Het doel van de Wzl is om de zeggenschap te versterken van mensen die hun lichaamsmateriaal ter beschikking stellen en om tegelijkertijd onnodige belemmeringen voor met name medisch-wetenschappelijk onderzoek weg te nemen. Het wetsvoorstel richt zich op partijen die in Nederland lichaamsmateriaal, al dan niet afkomstig uit het buitenland, bewaren of gebruiken voor andere doelen dan medische behandeling of diagnose van de donor.   In de Wzl krijgt de beheerder van het lichaamsmateriaal, dus diegene die het materiaal bewaart, een aantal zorgplichten opgelegd. Dit betreft onder andere het vragen van toestemming aan de (potentiële donor) en het geven van volledige en begrijpelijke informatie over waar het lichaamsmateriaal voor gebruikt wordt. Onderdeel van deze informatie moet ook zijn wat er gebeurt met inkomsten die gehaald worden uit het gebruik van het lichaam. Hoewel de beheerder bij geïmporteerde lichaamsmateriaal zelf niet de toestemming zal vragen (de lichamen zijn immers al afgestaan), zal deze zich er wel van moeten vergewissen dat er sprake is geweest van geïnformeerde toesteming. Voor een uitgebreidere toelichting verwijs ik naar mijn brief over het bericht ‘AMC kocht honderden hoofden van omstreden Amerikaans bedrijf’ die ik gelijktijdig met deze beantwoording naar uw Kamer toestuur.   7   Bent u bereid om voor de import en doorvoer van lichaamsdelen dezelfde eisen te laten gelden als voor lijken zoals opgenomen in artikel 11 van het besluit lijkbezorging (bijvoorbeeld een laissez-passer of lijkenpas?   Antwoord 7:   Een laissez-passer of lijkenpas zoals is opgenomen in artikel 11 van het Besluit op de lijkbezorging heeft als doel om het internationaal vervoer van de lichamen van overledenen te vereenvoudigen ten behoeve van de lijkbezorging in Nederland. Het gaat dan bijvoorbeeld om de situatie waarin een Nederlander tijdens een vakantie in het buitenland is overleden en het lichaam gerepatrieerd moet worden. De import en doorvoer van lichaamsdelen voor andere doelen, zoals wetenschappelijk onderzoek of wetenschappelijk onderwijs staan hier los van.   Voor overige import en doorvoer van lichaamsmateriaal, dat tevens niet bedoeld is voor toepassing op de mens, gelden de normale Douane-procedures. Voor alle goederen die van buiten de Europese Unie naar Nederland komen, zowel over zee als via de lucht moet een aangifte worden gedaan. Die aangiftegegevens worden bewaard door de Douane. In deze aangifte geeft men aan wat voor goederen dit betreft. Risicogericht en steekproefsgewijs controleert de Douane de aangiften.   Hoewel ik het van groot belang acht dat ook het transport van lichaamsmateriaal zorgvuldig gebeurt, zie ik geen reden om extra regelgeving voor import of export van dit lichaamsmateriaal te stellen. De verantwoordelijkheid voor een zorgvuldige, respectvolle en veilige omgang met lichaamsmateriaal zou moeten liggen bij diegene die het lichaamsmateriaal beheert. Daartoe behoort ook het zorgdragen voor een geschikte wijze van vervoer in geval van overdracht en ontvangst van dat lichaamsmateriaal aan een andere partij. De beheerder heeft immers de expertise om hiervoor – zo nodig in overleg met de ontvangende partij - de juiste maatregelen te nemen. Ik ben voornemens hierover regels te stellen in de Wzl.   8   Klopt het dat in Nederland naast begraven en cremeren overledenen alleen hun lichaam ter beschikking mogen stellen aan de wetenschap, waarbij het lichaam na het overlijden geschonken wordt aan een Anatomisch Instituut van een Universiteit voor onderwijs en onderzoek?   9   In hoeverre mogen in Nederland gevestigde bedrijven zich bezig houden met de handel in lichaamsdelen van overleden personen, indien in de wet op de lijkbezorging naast begraven en cremeren het lichaam van een overledene alleen geschonken mag worden aan een Anatomisch Instituut?   Antwoord 8 en 9:   Ingevolge de Wet op de lijkbezorging (Wlb), die van toepassing is in Nederland, kan een lichaam van een overledene in het belang van de wetenschap of het wetenschappelijk onderwijs worden ontleed, indien iemand bij leven hiertoe toestemming heeft gegeven. De Wlb bevat een aantal waarborgen om te voorkomen dat niet strijdig met dit zelfbeschikkingsrecht wordt gehandeld. Zo regelt de Wlb dat ontleding alleen is toegestaan bij expliciete bestemming van het lichaam daartoe. Iemand kan zijn of haar lichaam bij leven expliciet bestemmen voor ontleding. Als de overledene niet bij leven heeft verklaard op welke wijze hij of zij wenst dat zijn of haar lichaam na overlijden bezorgd wordt, kunnen nabestaanden alsnog het lichamen expliciet hiertoe bestemmen. Ontleding vindt vervolgens niet eerder plaats dan nadat verlof is verleend door de burgemeester en de ontleding mag uitsluitend plaatsvinden door of onder toezicht van een arts. Door de betrokkenheid van een arts wordt onder meer geborgd dat op een zorgvuldige en respectvolle wijze met het lichaam wordt omgegaan. De Wlb regelt vervolgens niet waar de ontleding plaats moet vinden. Een verplichte schenking aan een Anatomisch Instituut is niet opgenomen in de Wlb.   De Wlb is niet van toepassing op lichaamsmateriaal en regelt eveneens niet dat alleen geschonken mag worden aan een Anatomisch Instituut. Het is derhalve toegestaan dat de na ontleding resterende lichaamsmateriaal voor de wetenschap of wetenschappelijk onderwijs worden overgedragen aan een ander instituut. In de praktijk is het wel zo dat men in Nederland expliciete toestemming geeft aan een vooraf bepaald anatomisch instituut, waarna het gehele lichaam aan dit instituut wordt afgestaan. Deze zijn verbonden aan universiteiten, waar het wetenschappelijk onderzoek of onderwijs plaatsvindt.   De Wlb is zoals aangegeven alleen van toepassing in Nederland. Daarom is de Wlb niet van toepassing op het verkrijgen, gebruiken van lichaamsmateriaal dat afkomstig is uit het buitenland, behalve indien het gaat om lichamen die uit het buitenland gerepatrieerd worden om in Nederland bezorgd te worden. Het is dus toegestaan dat een in Nederland gevestigd bedrijf lichaamsmateriaal uit het buitenland importeert. Zoals in eerdere vragen aangegeven, zullen dergelijke activiteiten wel onder de reikwijdte van de toekomstige Wzl vallen. Een uitzondering hierop is de import van lichaamsmateriaal voor toepassing op de mens, hier zijn al verschillende wettelijke regimes voor. Ik noem hier als voorbeeld de Wet veiligheid en kwaliteit lichaamsmateriaal.   10   Welke regels gelden er voor bedrijven die zich bezig houden met bijscholing en cursussen voor medisch-specialisten, waarvoor lichaamsdelen van overledenen gebruikt worden?   Antwoord 10:   Ik vat deze vraag zo op dat u wilt weten of er in de medisch-ethische regelgeving - naast de reguliere regels over onderwijs - eventueel specifieke eisen worden gesteld aan nascholing van medisch-specialisten waarbij gebruik wordt gemaakt van lichaamsdelen van overledenen. Bestemming van het lichaam voor ontleding in het belang van wetenschappelijk onderwijs volgt uit de Wet op de lijkbezorging. Aangezien medisch specialisten in hun kennis en kunde bij moeten blijven bij de wetenschappelijke ontwikkelingen om goede zorg te kunnen verlenen, acht ik nascholing aan medisch specialisten ook onderdeel van het wetenschappelijk onderwijs zoals genoemd in de Wet op de lijkbezorging.   Het is aan de opleider om verantwoord en respectvol met dit lichaamsmateriaal om te gaan. Dit gebruik valt wel onder de reikwijdte van de toekomstige Wzl. In de Wzl zullen eisen worden gesteld aan het bewaren en gebruiken van lichaamsmateriaal. Zo moet de beheerder – diegene die het lichaamsmateriaal bewaart met het oog dit te gaan gebruiken– een beheerreglement opstellen waarin staat omschreven hoe aan de wettelijke eisen van de Wzl wordt voldaan. Bijvoorbeeld hoe het materiaal wordt gebruikt en hoe het wordt bewaard.   11   Bent u bekend met de vestiging van Rise Labs in Amsterdam die drie mensen verbonden aan Medcure (waar de FBI inval heeft plaatsgevonden) in het bestuur heeft? Klopt het dat zij diensten leveren aan mensen die hun lichaam nalaten en ook diensten verlenen aan medische professionals die in het veld anatomie werken? Hoe verhoudt zich dit tot de wet op de lijkbezorging waar staat dat overledenen alleen hun lichaam ter beschikking mogen stellen aan de wetenschap?   Antwoord 11:   Ik ben bekend met Rise Labs en heb naar aanleiding van uw vragen met het bedrijf gesproken. Het bedrijf opereert als een distributiecenter voor het Amerikaanse Medcure en importeert en exporteert lichaamsmateriaal. Dit wordt gebruikt voor bijvoorbeeld wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en de ontwikkeling van medische apparatuur of geneesmiddelen. Onder de afnemers zijn zowel publieke organisaties, zoals universiteiten, als private organisaties, zoals producenten van medische apparatuur of farmaceutische bedrijven, in zowel Nederland als het buitenland. De Wlb is niet van toepassing op deze diensten, aangezien deze diensten zien op lichaamsmateriaal (en niet op lichamen) dat bovendien niet afkomstig is uit Nederland. Wanneer de Wzl in werking is getreden, zullen de handelingen met geïmporteerd lichaamsmateriaal onder de reikwijdte van de wet vallen.   1) Nieuwsuur, “AMC kocht honderden hoofden van omstreden Amerikaans bedrijf”, 8 december 2018   2) Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2017-2018, nr. 1884
  Datum: 30 januari 2019    Nr: 2019D03592    Indiener: H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Bron:    tweedekamer.nl
submitted by kamerstukken-bot to kamerstukken [link] [comments]

Epic Clothing Disasters - YouTube Uitlegvideo: zo koop je bitcoins, ook met iDeal - YouTube Pctipvandedag - YouTube Entert1 - YouTube De Atradius Corporate Video

Veel internationale papiergeld voor valuta en FOREX handel investeringen. De veilige 60% van de ongerepte geld in uw account geeft u stabiliteit. Anders zul je slechte beleggingen te verkopen voor een slechte prijs, want zonder de 60% van de veilige hoofdstad vindt u gaan in een negatief saldo en betaalt hoge vergoedingen aan de bank. Of wordt u gedwongen om uw investering te verkopen voor een ... gemeenschappelijke verklaring van 22 april. De sociale partners van de handel verbinden zich ertoe deze gids ter beschikking te stellen van hun leden. De sociale gesprekspartners keuren het Phoenixplan goed voor een veilige heropstart van de niet-voedingswinkels. Dit plan is gebaseerd op het Ministerieel Besluit van 23 maart 2020. handel verbinden zich ertoe deze gids ter beschikking te stellen van hun leden. De sociale gesprekspartners keuren het Phoenixplan goed voor een veilige heropstart van de niet-voedingswinkels. Dit plan is gebaseerd op het Ministerieel Besluit van 23 maart 2020. Het plan bevat Richtlijnen die gevolgd moeten worden vóór de heropening (§ 1 van het Veilig handelen in online casino's, gratis spins, welkomstbonussen, gratis spins, bonus zonder storting, casinobonuscode en cashback-bonus, poker, videoslot, roulette, toernooien, gratis spel, spelen voor echt geld, jackpot slots Set bestehend aus Schnecke (Teil 5), Sieb-Einsatz (Teil 6), Halterung für den Sieb-Einsatz (Teil 7) und Arbeitsbehälter (Teil 8)

[index] [7125] [383] [6828] [5788] [4408] [7134] [7591] [6880] [6796] [3833]

Epic Clothing Disasters - YouTube

Deze woorden geven onze vastberadenheid en betrokkenheid weer om in te staan voor wereldwijd veilige handel door onze blik van 360 graden op internationaal zakendoen. Bij Atradius is ... Dit kanaal bevat de tutorials die worden weergegeven op www.pctipvandedag.nl/pc-tutorials. Een site met handige tips en trucs voor de computer. Het kanaal om op de hoogte te blijven van het laatste en vetste gamenieuws. We uploaden regelmatig eigen gemaakte footage om onze ervaringen te delen! website http://www.gertvanhoef.nl/. Concert van Gert van Hoef in de Grote Kerk te Harderwijk. Gespeelde stukken: Sarabande - G.F. Händel (1685-1759) Preludiu... De logistiek medewerker werkt in het warehouse/magazijn van een groothandelsbedrijf, transportbedrijf, logistiek dienstverlener, distributiecentrum, producti...

#